Објављен „Службени гласник РС“ број 108 од 1.12.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 108 од 1.12.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА o саставу и начину рада Националног ваздухопловног комитета
 • УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд — Суботица — државна граница (Келебија)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Смедеревска Паланка и образовању Привременог органа општине Смедеревска Паланка
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Смедеревска Паланка
 • РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о постављењу почасног конзула Републике Србије у Гвадалахари, Сједињене Мексичке Државе
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на висину накнада за коришћење јавне железничке инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бачка Паланка, Република Србија и општине Клин у Московској области, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11706/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11730/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11875/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11877/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11887/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11888/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11895/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11897/2017
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Плана развоја царинске службе Републике Србије за период 2017–2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта
 • ПРАВИЛНИК о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду
 • ПРАВИЛНИК о одређивању броја судијских приправника
 • ПРАВИЛНИК о одређивању броја тужилачких приправника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-327/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-328/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-329/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-330/2017-09
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 524-2/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 524-3/17
 • СМЕРНИЦЕ Добре клиничке праксе
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 2866/16 и још две, Батић и други против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за Народну банку Србије
 • ОДЛУКА о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности руководиоца Сектора за опште и заједничке послове у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника генералног секретара — Сектор за сарадњу и извештавање у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара — Сектор за сарадњу и извештавање у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0915/15-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0508/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0278/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0289/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0007/16-11
 • РЕШЕЊЕ о упису у Именик миритеља и арбитара
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Julieta д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа — Мало Црниће”, Мало Црниће
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Комуналац”, Љиг
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
ОГЛАСИ

Поделите: