Правилник о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду

„Службени гласник РС“, број 108/2017

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се програм усавршавања знања и друга питања у вези са усавршавањем знања запосленог кога послодавац, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, одреди за обављање послова лица за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: лице за безбедност и здравље на раду).

Члан 2.

Циљ континуираног стручног усавршавања знања лица за безбедност и здравље на раду јесте унапређење стручних компетенција за обављање послова, унапређење квалитета обављања послова и упознавање са ефикасним добрим праксама у области безбедности и здравља на раду.

Члан 3.

Облици у којима се организује и спроводи програм стручног усавршавања могу бити: предавања, семинари, тренинзи, радионице, округли столови, конференције и сл.

Члан 4.

Стручним усавршавањем врши се унапређење знања на основу Програма усавршавања знања лица за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: Програм), који је одштампан у прилогу овог правилника и који чини његов саставни део.

Члан 5.

Програм је структурисан у две програмске области којима је обухваћен одређен број тема, које треба да буду флексибилне, односно прилагодљиве променама у области безбедности и здравља на раду.

Члан 6.

Стручно усавршавање лица за безбедност и здравље на раду спроводи се према Програму који обухвата следеће програмске области/целине, и то:

1) Опште и посебне мере у области безбедности и здравља на раду – нови прописи и примери добре праксе;

2) Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини – нови прописи и примери добре праксе.

Члан 7.

Организатор програма стручног усавршавања, учеснику издаје потврду о учешћу.

Учесник усавршавања је у обавези да чува потврду коју му изда организатор програма.

Организатор чува документацију о спроведеном програму и издатим потврдама.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

ПРИЛОГ
Програм усавршавања знања лица за безбедност и здравље на раду

Увод

Овим програмом одређују се програмске области/целине континуираног усавршавања знања лица за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: усавршавање).

Програмом су дефинисани: циљна група, циљеви, очекивани исходи програма усавршавања, кључне тачке садржаја и облици и методе рада.

Сви граматички облици мушког рода употребљени у овом програму односе се на особе оба пола.

Програмска област/целина:

1) Опште и посебне мере у области безбедности и здравља на раду – нови прописи и примери добре праксе;

Циљ:

Допринос квалитетнијој реализацији програма стручног усавршавања путем унапређења компетенција лица за безбедност и здравље на раду.

Очекивани исходи:

Обнављање и усавршавање знања и вештина новинама из области које спадају у делокруг лица за безбедност и здравље на раду, ради одржавања и унапређења њихове стручности.

Садржај:

Преглед нових прописа: међународни правни извори и систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији.

Опште мере безбедности и здравља на раду: објекти, просторије и простори намењени за рад; средства за рад; средства и опрема за личну заштиту на раду; ознаке за безбедност и здравље на раду.

Посебне мере безбедности и здравља на раду: приликом извођења грађевинских радова; при ручном преношењу терета; при коришћењу опреме за рад са екраном; услед ризика од експлозивних атмосфера; при излагању хемијским материјама, биолошким штетностима, азбесту, вибрацијама, буци, карциногенима и мутагенима.

Циљна група:

Лица за безбедност и здравље на раду

Методе и технике:

Интерактивна предавања, дискусија

Програмска област/целина:

2) Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини – нови прописи и примери добре праксе;

Циљ:

Допринос квалитетнијој реализацији програма стручног усавршавања путем унапређења компетенција лица за безбедност и здравље на раду.

Очекивани исходи:

Обнављање и усавршавање знања и вештина новинама из области које спадају у делокруг лица за безбедност и здравље на раду, ради одржавања и унапређења њихове стручности.

Садржај:

Преглед нових прописа: међународни правни извори и систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији.

Начин и поступак процене ризика у складу са Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини и Смерницама за процену ризика EU ISBN (посебан нагласак на: препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини; процењивање ризика у односу на опасности и штетности; утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика); Прегледи и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине и стандардима који су подлога за извођење прегледа и провера.

Циљна група:

Лица за безбедност и здравље на раду

Методе и технике:

Интерактивна предавања, дискусија

Поделите: