Објављен „Службени гласник РС“ број 105 од 5.8.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 105 од 5.8.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ПРОГРАМ унапређења контроле рака у Републици Србији за период 2020–2022. година
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о службеној одећи, односно униформи чувара у националним парковима и заштићеним подручјима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
 • ПРАВИЛНИК о вођењу посебне централизоване евиденције о уговорима о промету непокретности који су сачињени у облику јавнобележничког записа и уговорима о промету непокретности који су закључени у облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Регистру посредника у промету и закупу непокретности
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестичке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о мерама усклађеног деловања које се могу предузети у међународном поморском превозу
 • ПРАВИЛНИК о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања
 • ПРАВИЛНИК о условима и критеријумима на основу којих се издаје акредитација, критеријумима за утврђивање програма стручног усавршавања за поједине стручне области, условима и начину спровођења стручног усавршавања лиценцираних и других заинтересованих лица
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда Параћин-Зајечар–Неготин на животну средину
 • ОДЛУКА број 2020/2 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о избору директора Сталног секретаријата Транспортне заједнице
 • ОДЛУКА број 2020/3 Регионалног управног одбора Транспортне заједнице о избору заменика директора Сталног секретаријата Транспортне заједнице
 • РЕШЕЊЕ о престанку делатности јавног извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8449/2017 и издвојено мишљење судије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0177/18-11
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-01-488/2020-1
ОГЛАСИ

Поделите: