Објављен „Службени гласник РС“ број 104 од 31.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 401-6052/2020
 • ОДЛУКА о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 104 од 31.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима и начину остваривања научноистраживачке делатнoсти у области одбране
 • УРЕДБA о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене – марине у Голупцу
 • УРЕДБA о измени и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2020. години
 • ОДЛУКА о износима минималних акциза за дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега
 • ОДЛУКА о утврђивању Професорске колоније у Београду за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Академије струковних студија Шабац
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спајању уз припајање Високе школе техничких струковних студија Чачак Факултету техничких наука универзитета у Крагујевцу
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за координацију активности и утврђивање потреба микробиолошких лабораторија у јавној својини које раде лабораторијска испитивања на присуство вируса SARS-CoV-2
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење начина финансирања завода, односно института за јавно здравље
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије техничких струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Београд” у Београду
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Нови Сад” у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” Сремска Каменица за период 2019–2028. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ДТД ВД „Средња Бачка” д.о.о. Бечеј за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6111/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6113/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6114/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6115/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6131/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6003/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6127/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6128/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6129/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6130/2020
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 401-6052/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима о садржају, начину прикупљања и доставе података неопходних за израду Централног информационог система техничких прегледа возила
 • ПРАВИЛНИК о стручном испиту за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/921
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/922
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/923
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/924
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/925
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/926
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/927
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/928
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/1082
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/1391
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/1404
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/1661
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/1811
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2019/1812
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2018. годину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-6/2019
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-206/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-138/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-156/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-243/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-165/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-262/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-169/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-186/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-189/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 57699/13, Аксентијевић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јулу 2020. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Монус д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: