Закључак Владе Србије 05 Број: 401-6052/2020 од 30. јула 2020. године (фискалне погодности и директна давања)
(важи до 06.08.2020.)

„Службени гласник РС“, број 104/2020

 

1.  Влада је сагласна да привредним субјектима у приватном сектору (у даљем у тексту: привредни субјекти), изузев правних лица која су разврстана као велика правна лица у складу са финансијским извештајима за 2018. годину, који су остварили право на директна давања из буџета Републике Србије чија исплата доспева у јулу 2020. године у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 54/20, 60/20, 62/20-др. пропис и 65/20-др. пропис – у даљем тексту: Уредба), у августу и септембру 2020. године се исплаћују директна давања из буџета Републике Србије, у сваком од та два месеца у висини од 60% директних давања из буџета Републике Србије која су им исплаћена у јулу 2020. године, а чија исплата је доспела у јулу 2020. године.

2.  Влада је сагласна да правним лицима која су разврстана као велика правна лица у складу са финансијским извештајима за 2018. годину, која имају право на исплату директних давања из буџета Републике Србије и нису то право изгубила у складу са Уредбом, под условом да најкасније до 15. августа 2020. године доставе Образац СЛ – Списак лица за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава (у даљем тексту: Образац СЛ), који је прописан Правилником о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава („Службени гласник РС”, број 56/20), за месец јун и јул 2020. године се исплаћују директна давања из буџета Републике Србије, и то:

–   у августу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених за које се решење о прекиду рада односи на најмање 15 радних дана у јуну 2020. године, утврђеног у складу са чланом 10. Уредбе за које је поднет Образац СЛ у року одређеним овим закључком за обрачунски период јун 2020. године и износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године;

–   у септембру 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених за које се решење о прекиду рада односи на најмање 15 радних дана у јулу 2020. године, утврђеног у складу са чланом 10. Уредбе за које је поднет Образац СЛ у року одређеним овим закључком за обрачунски период јул 2020. године и износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године.

3.  Влада је сагласна да привредним субјектима који не спадају у групу привредних субјеката из тач. 1. и 2. овог закључка, а који испуњавају услове за исплату директних давања из буџета Републике Србије у складу са Уредбом, укључујући и привредне субјекте који су основани и регистровани или су стекли статус обвезника ПДВ након 15. марта 2020. године а закључно са 20. јулом 2020. године, се исплаћују у септембру 2020. године директна давања из буџета Републике Србије у висини од 120% основне минималне нето зараде за март 2020. године по запосленом за зараде и накнаде зарада за које су поднели Образац ППП-ПД – Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (у даљем тексту: Образац ППП-ПД), који је прописан Правилником о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС”, бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-исправка, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 и 96/19), за обрачунски период август 2020. године, под условом да најкасније до 15. септембра 2020. године привредни субјекти поднесу Образац ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године у коме ће у пољу 1.4. – датум плаћања, унети датум плаћања 5. јануар 2021. године при чему се број запослених утврђује у складу са Уредбом. Број запослених за које је поднет Образац ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године умањује се за број запослених којима је код привредног субјекта почев од 1. августа па закључно са 31. августом 2020. године престао радни однос.

4.  Влада је сагласна да привредним субјектима који су основани и регистровани или су стекли статус обвезника ПДВ након 15. марта 2020. године а закључно са 20. јулом 2020. године, који не подносе Образац ППП-ПД, се исплаћују у септембру 2020. године директна давања из буџета Републике Србије у висини од 120% основне минималне нето зараде за март 2020. године, и то:

–   предузетницима паушалцима и предузетницима другим лицима који немају запослене; и

–   предузетницима и предузетницима пољопривредницима који плаћају порез на приходе од самосталне делатности самоопорезивањем и немају запослене, а нису се определили за исплату личне зараде.

5.  Влада је сагласна да порез и доприноси на зараде, накнаде зарада и личну зараду које исплаћују привредни субјекти из тач. 1. и 2. овог закључка који су поднели Образац ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године у коме су у пољу 1.4. – датум плаћања, унели датум плаћања 5. јануар 2021. године, као и аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности предузетника паушалаца из тачке 1. овог закључка која доспева за плаћање у августу 2020. године у складу са законом, доспевају за плаћање 5. јануара 2021. године.

6.  Влада је сагласна да доспелост плаћања аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за привредне субјекте из тачке 1. овог закључка, која у складу са законом доспева за плаћање у августу 2020. године, изузев за предузетнике паушалце, се одлаже до дана подношења коначне пореске пријаве за порезе и доприносе на приходе од самосталне делатности за 2020. годину.

7.  Влада је сагласна да порез и доприноси на зараде, накнаде зарада и личну зараду које исплаћују привредни субјекти из тачке 3. овог закључка за обрачунски период август 2020. године, као и аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности предузетника паушалаца из тач. 3. и 4. овог закључка која доспева за плаћање у септембру 2020. године у складу са законом, доспевају за плаћање 5. јануара 2021. године.

8.  Влада је сагласна да доспелост плаћања аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за привредне субјекте из тач. 3. и 4. овог закључка, која у складу са законом доспева за плаћање у септембру 2020. године, изузев за предузетнике паушалце, се одлаже до дана подношења коначне пореске пријаве за порезе и доприносе на приходе од самосталне делатности за 2020. годину.

9.  Исплата директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима из тач. 1 – 4. овог закључка, у складу са овим закључком, врши се на посебан наменски рачун – COVID-19 код банке која води текуће рачуне тих привредних субјеката. Директна давања из буџета Републике Србије тим привредним субјектима могу да се користе искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима. Средства на посебном наменском рачуну – COVID-19 изузета су од принудне наплате у складу са чланом 13. став 13. Уредбе. Привредним субјектима који имају отворене посебне наменске рачуне – COVID-19 исплате директних давања из буџета Републике Србије се врше на те рачуне, а привредним субјектима који немају отворене посебне наменске рачуне – COVID-19 исти се отварају у циљу реализације плаћања директних давања у складу са овим закључком.

10.  Привредни субјекти примљена средства по основу директних давања из буџета Републике Србије користе најкасније до 31. октобра 2020. године, истеком ког рока посебни наменски рачуни – COVID-19 се гасе, а неискоришћена средства са тих рачуна преносе се на посебан буџетски рачун.

11.  У реализацији овог закључка сходно ће се примењивати одредбе Уредбе које се односе на значење појмова, права на директна давања из буџета Републике Србије и на одлагање плаћања пореза и доприноса, губитак права и начин коришћења и исплате запосленима средстава добијених по основу директних давања из буџета Републике Србије.

12.  Привредни субјект губи право на директна давања из буџета Републике Србије и на одлагање плаћања пореза и доприноса из овог закључка уколико, у периоду од 15. марта 2020. године па до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања из тач. 1 – 4. овог закључка, смањи број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања из тач. 1-4. овог закључка.

13.  Задужују се Пореска управа и Управа за трезор да у оквиру својих надлежности предузму све потребне мере у циљу реализације овог закључка.

14.  Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: