Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 103 od 4.11.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 103 od 4.11.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Vlada
 • STRATEGIJA za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine
Ministarstva
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 622-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 622-3/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 622-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 622-5/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 620-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 620-3/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 620-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 620-5/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 620-6/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 620-7/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 620-8/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 638-1/21
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1591/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1592/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1593/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1594/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1595/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1596/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1597/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-158/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-549/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-780/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-829/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-831/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-931/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-949/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-960/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-962/2021-01
 • ODLUKU o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-32/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-31/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu
 • ODLUKA o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu
 • ODLUKA Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije broj 612/2021-D-02/1
 • ODLUKA Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije broj 613/2021-D-02/1
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravila o izmenama i dopunama Pravila o radu tržišta električne energije
 • METODOLOGIJA za isporuke podataka u elektronskoj formi po posebnom zahtevu korisnika
 • PRAVILA o sprečavanju zloupotreba na tržištu električne energije i prirodnog gasa
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u oktobru 2021. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0559/19-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2022. godini
 • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2022. godini
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj 3784-1-I-1/2021
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj 3797-1-I-1/2021
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj 3867-1-I-1/2021
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • JAVNI POZIV za upis akcija, DINARA AD Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking-servis”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge „Tržnica”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za objedinjenu naplatu komunalnih, stambenih i drugih usluga i naknada
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Niša
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija”, Niš
OGLASI

Podelite: