Објављен „Службени гласник РС“ број 10 од 9.2.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 10 од 9.2.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног раста у Републици Србији у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024. години
 • УРЕДБА о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтоводa граница Мађарске – Нови Сад са елементима детаљне регулације
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију трећег међународног сајма вина „Винска визија Отворени Балкан”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за разматрање питања утврђивања афирмативних мера за елиминацију последица узрокованих дискриминаторним мерама Привремених институција самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-990/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-993/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-994/2024
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” а.д. за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш, за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво са ограниченом одговорношћу Краљево за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала Привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1056/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1057/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1064/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1066/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-966/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-973/2024
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима за остваривање права на олакшицу и ближи поступак остваривања права на олакшицу плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Регистру хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о начину спровођења и мерама специфичне здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања
 • ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
 • ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2597/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5747/2016
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
 • УПУТСТВО о измени Упутства за утврђивање статуса неизмирења обавеза
Други државни органи и државне организације
 • СТАТУТ Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
 • ОДЛУКА о висини трошкова акредитације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0484/21-11
Друге организације
 • АНЕКС III Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
 • ОДЛУКА о висини чланарине у Комори социјалне заштите
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ORBICO trgovina i usluge д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналпројект“, Бачка Паланка
ОГЛАСИ

Поделите: