Објављен „Службени гласник РС“ број 10 од 7.2.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину
 • ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 10 од 7.2.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у иностранству
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Комонвелта Бахами, Барбадоса, Јамајке, Светог Винсента и Гренадини, Републике Парагвај и Републике Колумбија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1170/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1171/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Образовно-културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-975/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1143/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и за финансирање установа социјалне заштите
 • РЕШЕЊЕ о испуњаву услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције
 • ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину
 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2018. годину, као и за лица за која се остварује ослобођење из члана 45г Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија поротника у судовима
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1191/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-79/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-80/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-81/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-82/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-83/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-84/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-97/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 19796/14, Крсмановић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 19222/16, Миловановић против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0161/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0476/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0872/16-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, „Ресава-гас” д.о.о. Свилајнац
ОГЛАСИ

Поделите: