Објављен „Службени гласник РС“ број 10 од 15.2.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 10 од 15.2.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Српској књижевној задрузи
 • ЗАКОН о измени Закона о оружју и муницији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности
 • ОДЛУКА о избору председника суда
 • ОДЛУКА о избору судије који се први пут бира на судијску функцију
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Вишег суда у Крагујевцу
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми
 • ОДЛУКА о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Комисије за хартије од вредности
 • ОДЛУКА о избору чланова Националног савета за културу
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 1
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 2
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 3
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 4
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 5
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 6
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 7
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 8
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 9
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 10
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 11
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 12
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 13
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 14
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 15
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 16
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 17
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 18
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 19
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 20
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 21
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 22
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 23
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 24
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 25
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 26
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 27
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 28
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 29
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 30
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 31
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 32
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 33
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 34
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 35
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 36
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 37
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 38
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 39
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 40
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 41
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 42
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 43
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 44
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 45
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 46
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 47
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 48
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 49
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 50
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 51
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 52
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 53
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 54
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 55
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 56
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 57
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 58
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 59
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 60
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 61
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 62
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2019. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јулу и августу 2018. године
 • УРЕДБА о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) — Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007–2013. године
 • УРЕДБА о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2019. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2019. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма за подршку добровољног повратка странаца за период од 2019. до 2021. године
 • УРЕДБА о изгледу, форми и садржини службене значке и службене легитимације
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама
 • ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Тувалуа
 • ОДЛУКА о утврђивању Зграде представништва Првог дунавског паробродарског друштва у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА o изменама и допунама Одлуке о образовању Радне групе за израду стратешког документа за унапређење производње и тржишта малине у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народне библиотеке Србије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета за права детета
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Сталног међувладиног комитета са Краљевином Мароко
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Сталног међувладиног комитета са Краљевином Мароко
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Грузије у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1625/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1626/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2019. години
 • ПРАВИЛНИК о вредновању квалитета рада установе
 • ПРАВИЛНИК о модел установи
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд–Ниш (петља „Пожаревац”) — Пожаревац (обилазница) — Велико Градиште — Голубац на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Шарган — Мокра Гора”
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија поротника у судовима
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0774/15-11
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1211/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1212/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-1213/2019
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Elmag International д.o.o. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: