Објављен „Службени гласник РС“ број 10 од 14.2.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 10 од 14.2.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 3
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 4
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 5
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 6
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 7
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 8
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 9
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 10
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 11
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 12
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 13
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 14
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 15
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 16
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 17
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 18
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 19
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 20
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 21
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 22
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 23
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 24
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 25
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 26
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 27
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 28
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 29
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 30
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 31
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 32
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 33
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 34
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 35
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 36
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 37
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 38
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 39
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 40
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 41
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 42
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 43
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 44
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 45
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 46
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 47
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 48
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 49
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 50
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 51
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 52
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 53
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 54
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 55
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 56
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 57
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 58
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 59
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 60
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 61
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 62
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 63
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 64
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 65
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 66
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 67
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 68
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 69
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 70
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 71
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 72
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 73
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 74
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 75
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 76
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 77
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 78
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 79
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 80
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 81
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 82
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 83
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 84
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 85
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 86
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 87
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 88
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 89
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 90
Влада
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине града Зајечара и образовању Привременог органа града Зајечара
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа општине Врбас
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Оџаци и образовању Привременог органа општине Оџаци
 • ОДЛУКА о проглашењу 2017. године за годину међугенерацијске сарадње и солидарности
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању Комисије за верску наставу у школи
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа града Зајечара
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Врбас
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Оџаци
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Централног института за конзервацију
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Централног института за конзервацију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Правног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја наивне уметности у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Музеја наивне уметности у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ o именовању члана Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за рибарство Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за рибарство Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности представника друштвеног капитала у Скупштини Акционарског друштва за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија „ХИП — Петрохемија”, Панчево
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана и именовању члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама
 • ПРАВИЛНИК о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о листи оцењивача вина и висини надокнаде за рад оцењивача
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља
 • ОДЛУКА о неприступању изради Стратешке процене утицаја за Национални програм јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године на животну средину
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 141-1/17
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 141-2/17
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о спецификацији Регистра инфраструктуре
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Правила о промени снабдевача
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о одређивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије
 • РЕШЕЊЕ о издавању дозволе за обављање делатности колективног остваривања ауторског и сродног права
Друге организације
 • ОДЛУКА о одређивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: