Објављен „Службени гласник РС“ број 10 од 10.2.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 10 од 10.2.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • СТРАТЕГИЈА научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања“
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о методама испитивања сорте ланика (Camelina sativa (L) Crantz.) ради признавања сорте
 • СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2021. годину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда „Вожд Карађорђе” на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00757/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00376/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00622/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01527/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01762/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02716/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 85-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 85-3/21
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-1825/2017 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима, број 119-05-101/2021-01
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима, број 119-05-104/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • НАРЕДБА о хомологацији склопова заменских кочних облога, кочних облога добош кочница, дискова и добоша за моторна и прикључна возила
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0227/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0297/19-11
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног предузећа за производњу, пречишћавање и дистрибуцују воде „Младост”, Опово
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Младост”, Опово
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Зоолошки врт”, Бор
ОГЛАСИ

Поделите: