Објављен „Службени гласник РС“ број 1 од 6.1.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 1 од 6.1.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о садржини елабората о енергетској ефикасности постројења за производњу електричне енергије, постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, система за пренос и дистрибуцију електричне енергије, постројења за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-9/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 684-10/22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-11/2020
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0025/2020-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0260/20-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0310/21-11
 • ЛИСТА аката о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола у 2022. години
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Пландиште
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац
 • РЕШЕЊE о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналне делатности зоохигијене „Зоохигијена Ћуприја” Ћуприја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство” Бојник
ОГЛАСИ

Поделите: