Објављен „Службени гласник РС“ број 1 од 10.1.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 1 од 10.1.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету рудника „Чукару Пекиˮ у граду Бору
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја луке у Богојеву
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у Смедереву
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. годину
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
 • ОДЛУКА о утврђивању зграде Соколског дома у Чачку за споменик културе
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење позиције Републике Србије на листама конкурентности у области развоја електронске управе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Установе Студентски културни центар
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. 1–31. 12. 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” a.д. за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Аеродроми Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије у Чачку 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-13286/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-13298/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-17/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-13289/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-13292/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-13295/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-13296/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-19/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-20/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-21/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-22/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-23/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-24/2020
 • ИСПРАВКА Решења о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину обављања метода и поступака комплементарне медицине
 • ПРАВИЛНИК о дозволи за међународни линијски превоз путника у друмском саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о регистру субјеката који врше међународни превоз лица у друмском саобраћају за сопствене потребе
 • ПРАВИЛНИК о условима које морају да испуњавају привредна друштва за обављање послова извођења радова у оквиру обављања послова техничког одржавања водних путева
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд — Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о упису политичке странке националне мањине у Регистар политичких странака
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2496/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2497/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2498/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2499/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2500/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2501/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2502/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2503/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2504/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2505/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2506/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2507/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2508/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2509/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2510/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2511/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2512/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2513/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2514/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2515/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2516/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2518/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-2519/2019-01
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 41285/19, Станковић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 54574/07, Пауновић против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о реду вожње
 • ПРАВИЛНИК о беспилотним ваздухопловима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству
 • ПРАВИЛНИК о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава
 • ПРАВИЛНИК о уписнику лучких оператера
 • ПРАВИЛНИК о висини накнаде за трошкове поступка признавања страних школских исправа и признавања страних високошколских исправа у сврху запошљавања и о висини накнаде за трошкове поступка давања одобрења другој организацији за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих
Друге организације
 • АНЕКС II Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
 • ОДЛУКА о висини и начину утврђивања чланарине Задружном савезу Војводине, Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: