Обавештење у вези са плаћањем ЕКО накнаде за удружења

Имајући у виду да Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину… у листи делатности препознаје и делатности удружења као обвезнике плаћања ЕКО накнаде, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Србије (у даљем тексту: Канцеларија) обратила се надлежном министарству за тумачење да ли су и удружења обавезници за плаћање наведене накнаде.

Након консултација са Министарством заштите животне средине, Канцеларија обавештава удружења да ЕКО накнаду плаћају само она удружења која обављањем делатности остварују приход.

У наставку преносимо у целости обавештење Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом:

„Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештава заинтересоване организације цивилног друштва да је након обављених консултација са министарством надлежним за заштиту животне средине у вези са обавезом плаћања таксе за заштиту животне средине, установљено да су наведену таксу у обавези да плаћају само оне организације које имају регистровану привредну делатност којом остварују приход.

Наиме, Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада (Сл. гласник РС бр. 86/19, 89/19, у даљем тексту: Уредба) прописани су критеријуми за утврђивање накнаде, и делатности које су разврстане према степену утицаја на животну средину, такђе уређен је и начин обрачунавања накнаде за територију јединице локалне самоуправе, утврђен износ накнаде за плаћање (према степену негативног утицаја и величине обвезника у смислу закона којим се уређује рачуноводство).

Наведеном Уредбом (члан 2), утврђени су критеријуми за одређивање негативног утицаја активности које утичу на животну средину правних лица и предузетника који се утврђују у оквиру претежне делатности коју обавља обвезник накнаде, при чему се под претежном делатношћу, сматра она делатност која је регистрована код Агенције за привредне регистре као и делатност чијим је обављањем правно лице и предузетник остварио највише прихода у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

Имајући у виду да Уредба у листи делатности препознаје и делатности удружења као један од критериијума који обавезују плаћање накнаде за заштиту животне средине, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обратила се надлежном министарству за тумачење да ли су и удружења обавезници за плаћање наведене накнаде.

Министарство заштите животне средине става је да удружење није обвезник плаћања предметне накнаде осим у случају да обављањем делатности остварује приход (а о чему је дужан да сачињава и доставља радовне финансијске извештаје) при чему утврђени износ накнаде за плаћање не може бити већи од 0,4% годишњег прихода обвезника накнаде у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (члан 2. став 6. Уредбе).

Поделите: