Obaveštenje u vezi sa plaćanjem EKO naknade za udruženja

Imajući u vidu da Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu… u listi delatnosti prepoznaje i delatnosti udruženja kao obveznike plaćanja EKO naknade, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije (u daljem tekstu: Kancelarija) obratila se nadležnom ministarstvu za tumačenje da li su i udruženja obaveznici za plaćanje navedene naknade.

Nakon konsultacija sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Kancelarija obaveštava udruženja da EKO naknadu plaćaju samo ona udruženja koja obavljanjem delatnosti ostvaruju prihod.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom:

„Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava zainteresovane organizacije civilnog društva da je nakon obavljenih konsultacija sa ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine u vezi sa obavezom plaćanja takse za zaštitu životne sredine, ustanovljeno da su navedenu taksu u obavezi da plaćaju samo one organizacije koje imaju registrovanu privrednu delatnost kojom ostvaruju prihod.

Naime, Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada (Sl. glasnik RS br. 86/19, 89/19, u daljem tekstu: Uredba) propisani su kriterijumi za utvrđivanje naknade, i delatnosti koje su razvrstane prema stepenu uticaja na životnu sredinu, takđe uređen je i način obračunavanja naknade za teritoriju jedinice lokalne samouprave, utvrđen iznos naknade za plaćanje (prema stepenu negativnog uticaja i veličine obveznika u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo).

Navedenom Uredbom (član 2), utvrđeni su kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika koji se utvrđuju u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade, pri čemu se pod pretežnom delatnošću, smatra ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Imajući u vidu da Uredba u listi delatnosti prepoznaje i delatnosti udruženja kao jedan od kriteriijuma koji obavezuju plaćanje naknade za zaštitu životne sredine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obratila se nadležnom ministarstvu za tumačenje da li su i udruženja obaveznici za plaćanje navedene naknade.

Ministarstvo zaštite životne sredine stava je da udruženje nije obveznik plaćanja predmetne naknade osim u slučaju da obavljanjem delatnosti ostvaruje prihod (a o čemu je dužan da sačinjava i dostavlja radovne finansijske izveštaje) pri čemu utvrđeni iznos naknade za plaćanje ne može biti veći od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (član 2. stav 6. Uredbe).

Podelite: