Обавештење Пореске управе о мерама привремене забране обављања делатности у току пореске контроле у складу са изменама и допунама ЗПППА

Пореска управа је обавештењем скренула пажњу обвезницима на измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацји у делу мера привремене забране обављања делатности у току пореске контроле.

Привремена забрана вршења делатности се може изрећи у трајању од 15 дана за прву неправилност, до 90 дана за другу и до годину дана за трећу неправилност (рачунајући период од 24 месеца од прве неправилности).

У наставку у целости преносимо обавештење Пореске управе:

„Пореска управа Републике Србије, као извршни орган управе у саставу Министарства финансија, обавештава пореске обвезнике да је дана 28.04.2018. године ступио на снагу већи део измена и допуна Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Овим путем посебно скрећемо пажњу пореским обвезницима на измене и допуне Закона у делу мера привремене забране обављања делатности у току пореске контроле.

Према најновијим изменама порески инспектор у току пореске контроле изриче пореском обвезнику забрану вршења делатности у трајању до годину дана ако утврди да:

  • порески обвезник обавља делатност тако да робу и услуге не прати веродостојна документација од значаја за утврђивање пореза
  • порески обвезник избегава утврђивање и плаћање пореза тако што се не уплаћује дневни пазар
  • порески обвезник избегава утврђивање и плаћање пореза радним ангажовањем лица која немају закључен Уговор о раду или други акт о радном ангажовању донет у складу са прописима, као и ако та лица нису пријављена надлежној организацији обавезног социјалног осигурања
  • порески обвезник промет од продаје роба или пружања услуга не региструје преко фискалне касе или на други законом прописан начин
  • порески обвезник приређује игре без претхидно прибављеног мишљења Министарства надлежног за послове финансија, а у складу са прописима који уређују област игара на срећу.

Забрана вршења делатности пореском обвезнику коме су у току пореске контроле утврђене неправилности изриче се:

  • у трајању до 15 дана уколико се у поступку контроле код пореског обвезника утврди неправилност први пут
  • у трајању до 90 дана уколико се у поступку контроле код пореског обвезника утврди неправилност други пут
  • у трајању до једне године уколико се у поступку контроле код пореског обвезника утврди неправилност трећи пут

Забрана вршења делатности изриче се за неправилности утврђене у периоду од 24 месеца од прве утврђене неправилности у поступку контроле.

Одредбе овог члана примењиваће се на направилности утврђене решењем у поступцима пореских контрола донетих од дана ступања на снагу овог закона.“

Поделите: