Obaveštenje Poreske uprave o merama privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA

Poreska uprava je obaveštenjem skrenula pažnju obveznicima na izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administracji u delu mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole.

Privremena zabrana vršenja delatnosti se može izreći u trajanju od 15 dana za prvu nepravilnost, do 90 dana za drugu i do godinu dana za treću nepravilnost (računajući period od 24 meseca od prve nepravilnosti).

U nastavku u celosti prenosimo obaveštenje Poreske uprave:

„Poreska uprava Republike Srbije, kao izvršni organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obaveštava poreske obveznike da je dana 28.04.2018. godine stupio na snagu veći deo izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ovim putem posebno skrećemo pažnju poreskim obveznicima na izmene i dopune Zakona u delu mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole.

Prema najnovijim izmenama poreski inspektor u toku poreske kontrole izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da:

  • poreski obveznik obavlja delatnost tako da robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija od značaja za utvrđivanje poreza
  • poreski obveznik izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza tako što se ne uplaćuje dnevni pazar
  • poreski obveznik izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza radnim angažovanjem lica koja nemaju zaključen Ugovor o radu ili drugi akt o radnom angažovanju donet u skladu sa propisima, kao i ako ta lica nisu prijavljena nadležnoj organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja
  • poreski obveznik promet od prodaje roba ili pružanja usluga ne registruje preko fiskalne kase ili na drugi zakonom propisan način
  • poreski obveznik priređuje igre bez prethidno pribavljenog mišljenja Ministarstva nadležnog za poslove finansija, a u skladu sa propisima koji uređuju oblast igara na sreću.

Zabrana vršenja delatnosti poreskom obvezniku kome su u toku poreske kontrole utvrđene nepravilnosti izriče se:

  • u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost prvi put
  • u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost drugi put
  • u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost treći put

Zabrana vršenja delatnosti izriče se za nepravilnosti utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku kontrole.

Odredbe ovog člana primenjivaće se na napravilnosti utvrđene rešenjem u postupcima poreskih kontrola donetih od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Podelite: