Обавештење о подношењу захтева за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања електронским путем

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавестио је странке да ће за време трајања ванредног стања бити омогућено подношење разних захтева електронским путем.

Уколико не постоји могућност подношења захтева и жалби преко и-мејла, исти се могу поднети и путем поште.

У наставку преносимо у целости обавештење РФ ПИО:

„Имајући у виду да је мерама Владе Републике Србије забрањен непосредни пријем странака у службеним просторијама јавних служби, односно Фонда обавештавамо Вас да је за време трајања ванредног стања, уведеног у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања  вируса COVID-19, омогућено да:

1. захтеве за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања (врсте захтева – захтев за старосну пензију, захтев за превремену старосну пензију, захтев за инвалидску пензију, захтев за породичну пензију, захтев за новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, захтев за новчану накнаду за телесно оштећење, захтев за утврђивање својства осигураника, захтев за новчану накнаду за погребне трошкове),

2. захтеве за издавање уверења о подацима регистрованим у матичној евиденцији;

3. захтеве за издавање потврде (уверења) о животу,

4. захтеве за издавање потврде о току поступка за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања,

5. захтеве за издавање уверења о висини исплаћене пензије/новчане накнаде или потврде о висини обустава из пензије,

6. жалбе и

7. остале захтеве (захтев за утврђивање периода мировања осигурања пољопривредника, захтев за мировање својства осигураника пољопривредника, захтев за доношење решења по члану 142. Закона о ПИО, захтев за подношење пријаве на осигурање и одјаве са осигурања преко Портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања …),

можете доставити и на мејл адресу Фонда е-sаltеr@piо.rs

Сви обрасци захтева налазе на сајту Фонда (https://www.pio.rs/sr/obrasci/republicki-fond) и, уколико сте у могућности, можете их одшампати, попунити, и скениране доставити на мејл адресу Фонда. Такође, на исти начин можете доставити и доказе који су потребни за одлучивање, а који су наведени у обрасцу захтева.  Достављање доказа путем мејла није обавезно али је пожељно и утицаће на благовременост одлучивања по захтеву.    

Уколико нисте у могућности да поступите на наведени начин, довољно је да потребне податке наведете у мејлу. Да би се покренуо поступак по Вашем захтеву, мејл би требало да садржи следеће податке:

а) Врсту захтева,

б) Име и презиме,

в) Адресу пребивалишта, односно боравишта,

г) Јединствени матични број грађана – ЈМБГ (уколико се подноси захтев за породичну пензију и ЈМБГ умрлог лица),

д) Број личне карте,

ђ) Број контакт телефона,

е) Мејл адресу и

ж) Начин достављања потврде (уверења) по захтеву из тачке 2,3,4 и 5. (путем мејла скенирано или/и путем поште).

Такође, ради покретања поступка по жалби, поред напред наведених података, жалба треба да садржи и податак о броју и датуму првостепеног решења против којег се изјављује жалба.  

Тако примљени захтеви, односно жалбе биће евидентирани и заведени са даном када су примљени у Фонду и по истима ће се поступати од стране Фонда. О пријему захтева, односно жалбе као и о организационој јединици Фонда која ће бити надлежна да одлучује о Вашем захтеву бићете путем мејла обавештени. 

Наведени захтев, односно жалба може се послати са било које и-меил адресе.

Уколико је поднет захтев:

–  из тачке 1, потребно је навести и назив државе ако је лице остварило стаж осигурања у иностранству, 

–  из тачке 3, потребно је навести и назив државе у којој  је остварено  право из пензијског и инвалидског осигурања,

– из тачке 5, потребно је навести период за који је потребно издавање уверења/потврде и сврху издавања уверења /потврде. 

Уколико нисте у могућности да наведене захтеве, односно жалбе подносите путем и-меила, исти се могу поднети и путем поште.

Достављање уверења (потврде) у вези са захтевом из тачке 2, 3, 4 и 5. извршиће се сходно траженом, а за захтеве, односно жалбе  из тачке 1, 6. и 7. извршиће се путем поште.“

Поделите: