Нови рок за усклађивање пословања са одредбама правилника за туристичке агенције

Изменама Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце („Службени гласник РС“, број 74 од 23.7.2021. године) предвиђен је нови рок за усклађивање пословања туристичких агенција са одредбама правилника.

Уместо претходног рока који је био до 25. јула 2021. године, нови рок за усклађивање је до 31. децембра 2021. године.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства трговине, туризма и телекомуникација:

„У „Службеном гласнику РС“, број 74 од 23.7.2021. године објављен је Правилник о измени Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце.

Организатор путовања, коме је издата лиценца на основу банкарске гаранције по одредбама ранијих прописа, има обавезу да усклади своје пословање најкасније до 31. децембра 2021. године, у делу прописаних услова за примаоца банкарске гаранције.

Туристичке агенције организатори путовања које имају важећу лиценцу, али које до дана ступања на снагу овог правилника нису обезбедиле прописану гаранцију путовања, имају обавезу да ускладе своје пословање са одредбама правилника који прописује услове и начин рангирања лиценце најкасније до 31. децембра 2021. године. У супротном, Регистратор ће их брисати из Регистра туризма по службеној дужности.

Имајући у виду актуелне околности које су неповољно утицале на целокупно туристичко тржиште, предметном изменом правилника, организаторима путовања ће се омогућити да ускладе своје пословање са одредбама поменутог правилника најкасније до 31. децембра 2021. године, што ће утицати на нормализацију пословања организатора путовања, а тиме допринети ублажавању негативних последица изазваних пандемијом, као и бржем опоравку сектора који је претрпео велике губитке.“

Поделите: