Novi rok za usklađivanje poslovanja sa odredbama pravilnika za turističke agencije

Izmenama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence („Službeni glasnik RS“, broj 74 od 23.7.2021. godine) predviđen je novi rok za usklađivanje poslovanja turističkih agencija sa odredbama pravilnika.

Umesto prethodnog roka koji je bio do 25. jula 2021. godine, novi rok za usklađivanje je do 31. decembra 2021. godine.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija:

„U „Službenom glasniku RS“, broj 74 od 23.7.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence.

Organizator putovanja, kome je izdata licenca na osnovu bankarske garancije po odredbama ranijih propisa, ima obavezu da uskladi svoje poslovanje najkasnije do 31. decembra 2021. godine, u delu propisanih uslova za primaoca bankarske garancije.

Turističke agencije organizatori putovanja koje imaju važeću licencu, ali koje do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nisu obezbedile propisanu garanciju putovanja, imaju obavezu da usklade svoje poslovanje sa odredbama pravilnika koji propisuje uslove i način rangiranja licence najkasnije do 31. decembra 2021. godine. U suprotnom, Registrator će ih brisati iz Registra turizma po službenoj dužnosti.

Imajući u vidu aktuelne okolnosti koje su nepovoljno uticale na celokupno turističko tržište, predmetnom izmenom pravilnika, organizatorima putovanja će se omogućiti da usklade svoje poslovanje sa odredbama pomenutog pravilnika najkasnije do 31. decembra 2021. godine, što će uticati na normalizaciju poslovanja organizatora putovanja, a time doprineti ublažavanju negativnih posledica izazvanih pandemijom, kao i bržem oporavku sektora koji je pretrpeo velike gubitke.“

Podelite: