Нови образац за враћање ПДВ страним физичким лицима

Од 1. јануара 2019. године, обвезници ПДВ – продавци, на захтев страних физичких лица, треба да издају образац Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ.

До 31. децембра 2018. године се користио Образац РЕФ 4 – Захтев страног држављанина за рефакцију.

Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ је прописан изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, број 104 од 28.12.2018. године).

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„1. јануара 2019. године мења се документ – образац за враћање ПДВ страним физичким лицима, тј. лицима која у Републици Србији немају пребивалиште ни боравиште, која отпремају у иностранство добра купљена у Републици Србији. Наиме, закључно са 31. децембром 2018. године обвезник ПДВ – продавац, на захтев купца – страног физичког лица, попуњава Образац РЕФ 4 – Захтев страног држављанина за рефакцију, а од 1. јануара 2019. године Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ. 

У циљу омогућавања страним физичким лицима да остваре своје право на повраћај ПДВ за добра купљена у Републици Србији и обвезницима ПДВ – продавцима да за промет тих добара остваре пореско ослобођење, у складу са прописима, од 1. јануара 2019. године обвезници ПДВ – продавци, на захтев страних физичких лица, треба да издају Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ.

Образац ЗПППДВ – Захтев путника за повраћај ПДВ прописан је Правилником о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 104/18 од 28. децембра 2018. године. Наведени образац може се преузети са интернет странице Министарства финансија.“

Поделите: