Нова фискализација – недоумица око евидентирања продаје улазница преко фискалног уређаја

Питање

Да ли је за куповину бископских улазница потребно издавати авансни рачун или може одмах да се изда продајни рачун, односно промет продаја?

Наведено је спорно из разлога што пројекција филма односно извршење услуге гледања филма наступа у другачије време од куповине улазница.

 

Одговор

У складу са старим прописима о фискалним касама за делатности 90 – Стваралачке, уметничке и забавне делатности, 91 – Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне делатности и 93 – Спортске, забавне и рекреативне делатности, постојало је ослобођене од евидентирања промета преко фискалних каса. Међутим, по новим прописима о фискализацији за наведене делатности постоји обавеза евидентирања промета преко електронских фискалних уређаја.

За куповину биоскопских улазница се издаје искључиво фискални рачун за промет.

Разумљива је недоумица, али у наставку дајемо објашњење:

– код догађаја за које се продају улазнице, не ради се о промету услуге пројекције филма и слично већ о промету услуге одобравања права приступа том догађају;

промет услуге одобравања права приступа догађају се дешава у тренутку куповине улазнице, јер се у том тренутку дешава пренос права приступа;

– продајом улазнице и преносом права приступа завршено је пружање те услуге па је сходно члану 15. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ тај тренутак време промета услуге.

Наиме, улазнице представљају легитимационе папире у смислу члана 257. Закона о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО):

„На железничке карте, позоришне и друге улазнице, бонове и друге сличне исправе које садрже одређену обавезу за њиховог издаваоца, а у којима није означен поверилац, нити из њих или околности у којима су издате произлази да се могу уступити другоме, сходно се примењују одговарајуће одредбе о хартијама од вредности.“

Наводимо неке од одредаба о хартијама од вредности које се сходно примењују на легитимационе папире, односно на улазнице:

„Хартија од вредности је писмена исправа којом се њен издавалац обавезује да испуни обавезу уписану на тој исправи њеном законитом имаоцу.“ (члан 234. ЗОО)

„(1) Потраживање из хартије од вредности везано је за саму хартију и припада њеном законитом имаоцу.
(2) Као законити ималац хартије од вредности на доносиоца сматра се њен доносилац.“ (члан 239. ст. 1. и 2. ЗОО)

Нажалост у вези са овим питањем стварно може да се створи озбиљна недоумица ако се анализирају одредбе Закона о ПДВ. Наиме, у одредбама Закона о ПДВ које се тичу опорезивања промета по посебној стопи (члан 23. став 2. Закона о ПДВ) наводи се следеће у тачки 12):

„12) услуге које се наплаћују путем улазница за биоскопске и позоришне представе, сајмове, циркусе, забавне паркове, концерте (музичке догађаје), изложбе, спортске догађаје, музеје и галерије, ботаничке баште и зоолошке вртове, ако промет ових услуга није ослобођен ПДВ;“

Оваква формулација је једна од несрећних формулација лица из Министарства финансија која се баве писањем прописа о ПДВ. Наиме, из претходно наведене одредбе би се могло закључити да се ради о промету нпр. пројекције биоскопске представе која се наплаћује путем улазница. Међутим, не ради се о томе већ управо о промету саме улазнице која представља право приступа биоскопској представи.

Наведено је разумљиво ако се читају одредбе било којег Закона о ПДВ у земљама Европске уније. Код нас се, нажалост, суштина изгубила у преводу. Због тога преносимо део ПДВ Директиве ЕУ у вези са добрима и услугама за које је могуће применити снижене стопе:

„(7) admission to shows, theatres, circuses, fairs, amusement parks, concerts, museums, zoos, cinemas, exhibitions and similar cultural events and facilities;“
„(13) admission to sporting events;“

Пошто је наведено пренето са званичног сајта ЕУ, постоје преводи на све језике земаља чланица па у наставку преносимо исте одредбе на хрватском језику:

„7. ulaznice za priredbe, kazalište, cirkus, sajam, zabavni park, koncert, muzej, zoološki vrt, kino, izložbe i slične kulturne događaje i ustanove;“
„13. ulaznice za sportske priredbe;“

Поделите: