Неопорезиви износ за годишњи порез на доходак грађана за 2016. годину – 2.285.064 динара

Текст о годишњем порезу на доходак грађана за 2017. годину прочитајте овде и испробајте калкулатор.

Физичка лица која су остварила доходак у 2016. години преко 2.285.064 динара обавезни су да поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана и плате порез.

Резиденти Србије приликом обрачуна узимају у обзир доходак који су остварили и у Србији и у другим државама, док нерезиденти узимају у обзир само доходак остварен у Србији.

Доходак за опорезивање представља разлику између оствареног дохотка и неопорезивог износа (нпр. 3.000.000 – 2.285.064 = 714.936).

Лични одбици представљају износе који се могу одбити од дохотка за опорезивање:

  • за пореског обвезника – 40% просечне годишње зараде (304.675 динара)
  • за издржаваног члана породице – 15% просечне годишње зараде (114.253 динара).

Износ личних одбитака може бити максимално 50% дохотка за опорезивање. Одбитак за одређеног издржаваног члана породице може да оствари само један порески обвезник.

Основица годишњег пореза је опорезиви доходак, који представља разлику између дохотка за опорезивање и личних одбитака.

Годишњи порез на доходак се плаћа на опорезиви доходак по стопи од:

  • 10% – за износ опорезивог дохотка до шестоструке просечне годишње зараде – 4.570.128 динара
  • 15% – на разлику између износа који је већи од 4.570.128 динара и тог износа (нпр. за 5.000.000 динара се плаћа 10% на 4.570.128 динара и 15% на 429.872 динара).

Обрачун годишњег пореза на доходак грађана за 2016. годину у Excel формату можете преузети овде (само за претплатнике).

Рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана по основу дохотка освареног у 2016. години је 15. мај 2017. године. Пријава се подноси на обрасцу ППДГ-2Р, у електронском облику или у писменом облику – непосредно или путем поште, пореском органу надлежном према пребивалишту, односно боравишту пореског обвезника.

Порез се плаћа најкасније 15 дана од дана достављања решења о утврђивању годишњег пореза на доходак грађана од стране пореског органа.

Поделите: