1) shodno internom obaveštenju Poreske uprave (detaljnije videti ovde tačku 4), niste ispravno postupili i može se desiti da prijavljivanje za mere na takav način neće biti uzeto u obzir!

2) postupanje u skladu sa internim obaveštenjem Poreske uprave:

  • podnošenje zahteva za ispravku greške na Obrascu ZIG za predatu prijavu za mart, i
  • podnošenje nove prijave sa datumom plaćanja 4.1. 2021. godine pod rednim brojem 1.4. (u slučaju da su u prijavi samo prihodi iz radnog odnosa, u suprotnom je postupak nešto drugačiji)

Iako nelogično sa stanovišta važećih propisa, postupanje u skladu sa internim obaveštenjem PU možda je uslovljeno tehničkim ograničenjima sistema u vezi sa implementacijom rešenja iz Uredbe.

Preporučujemo onima koji su postupili na opisani način (samo izmenom prijave upisom 4.1.2021. godine u polje 1.4 – Datum plaćanja) da sačekaju dalje informacije u vezi sa ovim pitanjem.

Napomena: obavezno najkasnije do 25. aprila 2020. godine podneti prijavu IPB (izbor poslovne banke) putem aplikacije ePorezi, za privredne subjekte koji na dan 10. april imaju otvorene tekuće račune kod više banaka.  

Povratak na početak

Komentari u vezi fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja