Међународни рачуноводствени стандарди
(важи до 20.10.2020.)

1. Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)

2. Међународни рачуноводствени стандарди (IAS)

3. Међународни стандарди финансијског извештавања (IFRS)

4. Концептуални оквир за финансијско извештавање

5. IFRIC тумачења

 • IFRIC тумачење 1Промене постојећих обавеза везаних за повлачење имовине из употребе, обнављање и сличних обавеза
 • IFRIC тумачење 2Учешћа чланова кооперативних ентитета и слични инструменти
 • IFRIC тумачење 4Одређивање да ли уговор садржи елемент лизинга
 • IFRIC тумачење 5Право на учешће у фондовима намењеним повлачењу имовине из употребе, обнављању и заштити животне средине
 • IFRIC тумачење 6Обавезе које се јављају од учешћа на посебном тржишту – одлагање електричне и електронске опреме
 • IFRIC тумачење 7Примена приступа преправљања финансијских извештаја према IAS 29 Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредама
 • IFRIC Тумачење 10Периодично финансијско извештавање и умањење вредности
 • IFRIC Тумачење 12Уговори о концесији за пружање услуга
 • IFRIC Тумачење 14 – IAS 19 – Ограничење средства дефинисаних примања, захтеви за минималним финансирањем и њихова интеракција
 • IFRIC Тумачење 16Хеџинг нето инвестиција у иностраном пословању
 • IFRIC Тумачење 17 – Расподела немонетарне имовине власницима
 • IFRIC Тумачење 19Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала
 • IFRIC Тумачење 20Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа
 • IFRIC Тумачење 21Дажбине
 • IFRIC Тумачење 22Трансакције у страним валутама и авансна плаћања

6. Тумачења SIC

********************
Напомене:
Међународни рачуноводствени стандард 11 (IAS 11) – Уговори о изградњи и Међународни рачуноводствени стандард 18 (IAS 18) – Приходи замењени су Међународним стандардом финансијског извештавања 15 (IFRS 15) – Приход од уговора са купцима
IFRIC Тумачење 9 – Поновна процена уграђених деривата замењено је Међународним стандардом финансијског извештавања 9 (IFRS 9) – Финансијски инструменти
IFRIC Тумачење 13 – Програми лојалности клијената, IFRIC Тумачење 15 – Споразуми за изградњу некретнина и IFRIC Тумачење 18 – Преноси средстава од купаца замењена су Међународним стандардом финансијског извештавања 15 (IFRS 15) – Приход од уговора са купцима
Тумачења SIC – 31 – Приход – трансакције размене које укључују и услуге рекламирања замењена су Међународним стандардом финансијског извештавања 15 (IFRS 15) – Приход од уговора са купцима

Поделите: