Međunarodni računovodstveni standardi
(važi do 20.10.2020.)

1. Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)

2. Međunarodni računovodstveni standardi (IAS)

3. Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS)

4. Konceptualni okvir za finansijsko izveštavanje

5. IFRIC tumačenja

 • IFRIC tumačenje 1Promene postojećih obaveza vezanih za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i sličnih obaveza
 • IFRIC tumačenje 2Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti
 • IFRIC tumačenje 4Određivanje da li ugovor sadrži element lizinga
 • IFRIC tumačenje 5Pravo na učešće u fondovima namenjenim povlačenju imovine iz upotrebe, obnavljanju i zaštiti životne sredine
 • IFRIC tumačenje 6Obaveze koje se javljaju od učešća na posebnom tržištu – odlaganje električne i elektronske opreme
 • IFRIC tumačenje 7Primena pristupa prepravljanja finansijskih izveštaja prema IAS 29 Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama
 • IFRIC Tumačenje 10Periodično finansijsko izveštavanje i umanjenje vrednosti
 • IFRIC Tumačenje 12Ugovori o koncesiji za pružanje usluga
 • IFRIC Tumačenje 14 – IAS 19 – Ograničenje sredstva definisanih primanja, zahtevi za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija
 • IFRIC Tumačenje 16Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju
 • IFRIC Tumačenje 17 – Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima
 • IFRIC Tumačenje 19Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala
 • IFRIC Tumačenje 20Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa
 • IFRIC Tumačenje 21Dažbine
 • IFRIC Tumačenje 22Transakcije u stranim valutama i avansna plaćanja

6. Tumačenja SIC

********************
Napomene:
Međunarodni računovodstveni standard 11 (IAS 11) – Ugovori o izgradnji i Međunarodni računovodstveni standard 18 (IAS 18) – Prihodi zamenjeni su Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja 15 (IFRS 15) – Prihod od ugovora sa kupcima
IFRIC Tumačenje 9 – Ponovna procena ugrađenih derivata zamenjeno je Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja 9 (IFRS 9) – Finansijski instrumenti
IFRIC Tumačenje 13 – Programi lojalnosti klijenata, IFRIC Tumačenje 15 – Sporazumi za izgradnju nekretnina i IFRIC Tumačenje 18 – Prenosi sredstava od kupaca zamenjena su Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja 15 (IFRS 15) – Prihod od ugovora sa kupcima
Tumačenja SIC – 31 – Prihod – transakcije razmene koje uključuju i usluge reklamiranja zamenjena su Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja 15 (IFRS 15) – Prihod od ugovora sa kupcima

Podelite: