Ко има обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ у случају када обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ врши ископ земље, нивелисање, односно равнање и насипање терена, бетонирање прилаза, кречење, као и постављање гипс-картонских зидова у постојећим објектима?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00361/2016-04 од 27.9.2016. год.)

За промет добара и услуга из области грађевинарства који обвезник ПДВ врши другом обвезнику ПДВ, односно лицу из члана 9. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон) обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има обвезник ПДВ – прималац добара и услуга као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 3) Закона. Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 86/15, у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује шта се, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматра добрима и услугама из области грађевинарства.

Сагласно наведеном, добрима, односно услугама из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматра се:

—    ископ земље (са одвозом земље као споредним прометом услуга), нивелисање, односно равнање и насипање терена, као активности из групе 43.12 – Припрема градилишта Класификације делатности која је наведена у члану 2. став 1. тачка 10) Правилника;

—    бетонирање прилаза, као активност из групе 42.11 — Изградња путева и аутопутева Класификације делатности која је наведена у члану 2. став 1. тачка 2) Правилника;

—    кречење, као активност из групе 43.34 – Бојење и застакљивање Класификације делатности која је наведена у члану 2. став 1. тачка 17) Правилника;

—    постављење гипс-картонских зидова у постојећим објектима, као активност из групе 41.20 — Изградња стамбених и нестамбених зграда Класификације делатности, која је наведена у члану 2. став 1. тачка 1) Правилника.

За наведени промет добара, односно услуга из области грађевинарства, који обвезник ПДВ врши другом обвезнику ПДВ, порески дужник јесте обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга. С тим у вези, обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга из области грађевинарства има право да ПДВ који је обрачунао за промет претходног учесника у промету — обвезника ПДВ одбије као претходни порез ако поседује рачун претходног учесника у промету – обвезника ПДВ који је издат у складу са Законом (у којем није исказан ПДВ) и уз испуњење других Законом прописаних услова.

Када је реч о питању које се односи на послове санирања инсталација, а под претпоставком да се под тим пословима подразумева поправка електричних инсталација у објекту, Министарство финансија указује да се поправка електричних инсталација не сматра прометом из области грађевинарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, а што значи да је за предметни промет порески дужник обвезник ПДВ који тај промет врши.

***

Одредбама члана 3. Закона прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Промет добара, у смислу овог закона, а у складу са одредбом члана 4. став 1. Закона, је пренос права располагања на телесним стварима (у даљем тексту: добра) лицу које тим добрима може располагати као власник, ако овим законом није друкчије одређено.

Прометом добара, у смислу овог закона, сматра се и испорука добара произведених или састављених по налогу наручиоца, од материјала испоручиоца, ако се не ради само о додацима или другим споредним материјалима (члан 4. став 3. тачка 6) Закона).

Промет услуга, у смислу овог закона, а у складу са одредбом члана 5. став 1. Закона, су сви послови и радње у оквиру обављања делатности који нису промет добара из члана 4. овог закона.

Прометом услуга, у смислу овог закона, сматра се и предаја добара произведених или састављених по налогу наручиоца, од материјала наручиоца (члан 5. став 3. тачка 3) Закона).

Ако се уз услугу врши споредно пружање услуга или споредна испорука добара, сматра се да је пружена једна услуга (члан 5. став 6. Закона).

Према одредби члана 10. став 1. тачка 1) Закона, порески дужник, у смислу овог закона, је обвезник који врши опорезиви промет добара и услуга, осим када обавезу плаћања ПДВ у складу са овим чланом има друго лице.

Одредбом члана 10. став 2. тачка 3) Закона прописано је да је, изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, порески дужник прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. овог закона, за промет извршен од стране обвезника ПДВ.

Сагласно одредби члана 2. став 1. Правилника, добрима и услугама из области грађевинарства, у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, сматрају се добра и услуге чији се промет врши у складу са чланом 4. став 1. и став 3. тачка 6) и чланом 5. став 1. и став 3. тачка 3) Закона, у оквиру обављања делатности из следећих група Класификације делатности које су прописана Уредбом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 54/10), и то:

1)    41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда;

2)    42.11 Изградња путева и аутопутева;

3)    42.12 Изградња железничких пруга и подземних железница;

4)    42.13 Изградња мостова и тунела;

5)    42.21 Изградња цевовода;

6)    42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова;

7)    42.91 Изградња хидротехничких објеката;

8)    42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина;

9)    43.11 Рушење објеката;

10)    43.12 Припрема градилишта;

11)    43.21 Постављање електричних инсталација;

12)    43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;

13)    43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству;

14)    43.31 Малтерисање;

15)    43.32 Уградња столарије;

16)    43.33 Постављање подних и зидних облога;

17)    43.34 Бојење и застакљивање;

18)    43.91 Кровни радови;

19)    43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови.

Када обвезник пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ) обавља активности из става 1. овог члана, независно од тога да ли је регистрован за обављање тих активности у складу са законом, по налогу наручиоца, од сопственог материјала, под условом да се не ради само о додацима или другим споредним материјалима, сматра се да обвезник ПДВ, у складу са чланом 4. ст. 1. и 3. тачка 6) Закона, врши промет добара из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона (став 2. истог члана Правилника).

Одредбом става 3. истог члана Правилника прописано је да када обвезник ПДВ обавља активности из става 1. овог члана, независно од тога да ли је регистрован за обављање тих активности у складу са Законом, по налогу наручиоца, од материјала наручиоца, сматра се да обвезник ПДВ, у складу са чланом 5. ст. 1. и 3. тачка 3) Закона, врши промет услуга из области грађевинарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона.

Одредбом члана 27. Закона прописано је да је претходни порез износ ПДВ обрачунат у претходној фази промета добара и услуга, односно плаћен при увозу добара, а који обвезник може да одбије од ПДВ који дугује.

Према одредбама члана 28. став 1. Закона, право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари ако добра набављена у Републици или из увоза, укључујући и набавку опреме, као и објеката за вршење делатности и економски дељивих целина у оквиру тих објеката, односно примљене услуге, користи или ће их користити за промет добара и услуга:

1)    који је опорезив ПДВ;

2)    за који у складу са чланом 24. овог закона постоји ослобођење од плаћања ПДВ;

3)    који је извршен у иностранству, ако би за тај промет постојало право на одбитак претходног пореза да је извршен у Републици.

Право на одбитак претходног пореза, према одредбама члана 28. став 2. Закона, обвезник може да оствари ако поседује:

1)    рачун издат од стране другог обвезника у промету о износу претходног пореза, у складу са овим законом;

2)    документ о извршеном увозу добара у којем је исказан ПДВ и документ којим се потврђује даје исказани ПДВ плаћен приликом увоза.

Одредбама става 3. истог члана Закона прописано је да у пореском периоду у којем су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана обвезник може да одбије претходни порез од дугованог ПДВ, и то:

1)    обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и услуга, који је или ће му бити извршен од стране другог обвезника у промету;

2)    ПДВ који је плаћен приликом увоза добара

Сагласно одредби става 4. истог члана Закона, право на одбитак претходног пореза настаје даном испуњења услова из ст. 1-3. овог члана.

У складу са одредбом става 5. тачка 2. истог члана Закона, право на одбитак претходног пореза може да оствари и порески дужник из члана 10. став 2. тач. 1)-4) и тачка 6) овог закона, под условом да поседује рачун претходног учесника у промету у складу са овим законом, да је обрачунао ПДВ у складу са овим законом и да ће та добра и услуге користити за промет добара и услуга из става 1. овог члана.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: