Извештај за статистичке потребе + редовни годишњи финансијки извештај