Измена изгледа знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено

У „Службеном гласнику РС“, број 89 од 4.10.2017. године објављен је Правилник о изменама Правилника о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места.

Измене се односе на измену изгледа знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено, а ступају на снагу 12. октобра 2017. године.

Измена знака забране пушења се састоји у следећем:

  • испод круга уместо текста „ЗА КРШЕЊЕ ОВЕ ЗАБРАНЕ ИЗРИЧЕ СЕ КАЗНА ПРОПИСАНА ЗАКОНОМ“ исписан је текст „РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА“.

Нови знак забране пушења (знак у боји преузмите овде):

znak zabrane pušenja

Измена знака да је пушење дозвољено се састоји у следећем:

  • испод круга исписан је текст „РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА“.

Нови знак да је пушење дозвољено (знак у боји преузмите овде):

znak da je pušenje dozvoljeno

Поставља се питање да ли треба извршити замену постојећих знакова? Иако ће вероватно бити различитих мишљења у вези са тим, сматрамо да не постоји обавеза замене постојећих знакова. Нити би то било логично нити се одредбама измене правилника експлицитно захтева замена.

Подсећамо да су Законом о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/2010) предвиђене новчане казне за прекршај ако на одговарајућим местима нису истакнути знак забране пушења односно знак да је пушење дозвољено:

  • за правна лица: од 500.000 до 1.000.000 динара
  • за предузетнике: од 300.000 до 500.000 динара
  • за одговорно лице у правном лицу: од 30.000 до 50.000 динара.

Поделите: