Исплата средстава директних давања од стране привредног субјекта није повезана са појединачним запосленима

(Мишљење Министарства финансија, бр. 401-00-1714/2021-04 од 12.4.2021. год.)

Одломак

Дакле, привредни субјект у приватном сектору добијена новчана средства могао је да искористи у наведеном периоду (од маја 2020. године до 15. августа 2020. године) за исплате зарада и накнада зарада запосленима, независно од висине износа који са наменског рачуна преноси на текуће рачуне сваког запосленог, односно да ли преноси само на рачуне неких запослених. Привредни субјект у приватном сектору добијена новчана средства могао је да искористи (у наведеном периоду) искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима, независно од месеца (обрачунског периода) за који се врше исплате зараде односно накнаде зараде.

Одредбом члана 2. тачка 3) Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 54/20 и 60/20 – у даљем тексту: Уредба) прописано је да директна давања из буџета привредним субјектима у приватном сектору – уплата бесповратних новчаних средстава привредним субјектима у складу са овом уредбом, могу да се користе искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима.

Према одредби члана 9. став 1. Уредбе, предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник, предузетник друго лице, правна лица која су разврстана као микро, мала и средња у складу са законом којим се уређује рачуноводство, могу да остваре право на уплату бесповратних новчаних средстава из буџета, и то:

– у мају 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период март 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;

– у јуну 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период април 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;

– у јулу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период мај 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године.

Привредни субјекат је био у обавези да примљена средства по основу директних давања искористи најкасније до 15. августа 2020. године (члан 9. став 7. Уредбе).

Сходно наведеном, у вези са директним давањима привредним субјектима у приватном сектору Уредбом је, поред осталог, уређен начин обрачуна и утврђивања висине бесповратних новчаних средстава која се исплаћују привредним субјектима у приватном сектору. Бесповратна новчана средства као директна давања привредним субјектима у приватном сектору користе се за зараде и накнаде зарада чију исплату тај привредни субјект врши у периоду од маја 2020. године (кад је извршена прва уплата бесповратних новчаних средстава, сагласно члану 9. став 1. Уредбе) до 15. августа 2020. године (привредни субјект је у обавези да примљена новчана средства искористи, тј. исплати запосленима најкасније до тог датума, сагласно члану 9. став 7. Уредбе).

Директна давања из буџета (уплата бесповратних новчаних средстава) привредним субјектима у приватном сектору могу да се користе искључиво за исплату зарада и накнада зарада запосленима, а тим давањима послодавцу се обезбеђују новчана средства како би могао да извртли исплату зарада, односно накнада зарада запосленима. Привредни субјект у приватном сектору добијена новчана средства по основу директних давања могао је да пренесе са посебног рачуна – наменски рачун – исплата директних давања – COVID-19 код банке која у моменту ступања на снагу Уредбе води текући рачун тог привредног субјекта, искључиво на текуће рачуне лица (запослених) за која су добијена директна давања у складу са Уредбом. Дакле, добијена новчана средства нису могла да се користе за друге сврхе.

С тим у вези, привредни субјект у приватном сектору могао је, поред исплате добијених бесповратних новчаних средства (уплаћених на наменски рачун – исплата директних давања – COVID-19) запосленима за њихове зараде, односно накнаде зарада (преносом на текуће рачуне запослених), и са свог текућег рачуна код банке да врши исплате зарада и накнада зарада, односно дела зараде и накнаде зараде запосленима за које је добио директна давања, а које исплате је вршио у периоду од маја 2020. године до 15. августа 2020. године независно од месеца (обрачунског периода) за који се врше исплате зараде односно накнаде зараде.

Дакле, привредни субјект у приватном сектору добијена новчана средства могао је да искористи у наведеном периоду (од маја 2020. године до 15. августа 2020. године) за исплате зарада и накнада зарада запосленима, независно од висине износа који са наменског рачуна преноси на текуће рачуне сваког запосленог, односно да ли преноси само на рачуне неких запослених. Привредни субјект у приватном сектору добијена новчана средства могао је да искористи (у наведеном периоду) искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима, независно од месеца (обрачунског периода) за који се врше исплате зараде односно накнаде зараде.

Поред тога, указујемо да се Уредбом не уређује висина зараде и накнаде зараде, већ се то уређује прописима из области радноправних односа (законом којим се уређује рад, општим актом код послодавца, уговором о раду).

Поделите: