Интеграција система фискализације и система еФактура тек од 2024. године

Данас је на Порталу јавних набавки објављен оглас о јавној набавци услуге интеграције фискализације са системом Е фактура.

Наручилац је Министарство финансија, процењена вредност набавке је 250 милиона динара, а рок за подношење понуда је 18.11.2022. године у 13 часова (када ће се обавити и јавно отварање понуда).

Имајући у виду да крајњи рок за реализацију не може бити дужи од 12 месеци од дана закључења уговора, закључујемо да ће примена интеграције система фискализације и система еФактура започети тек од 1. јануара 2024. године.

У наставку преносимо објављену техничку спецификацију предмета јавне набавке:

„Предмет јавне набавке је набавка услуга интеграције фискализације са системом Е фактура, односно надоградња Система за управљање електронским фактурама (у даљем тексту: СЕФ) у циљу успостављања додатне евиденције фискалних рачуна, како би се омогућио њихов преглед од стране издаваоца и примаоца рачуна, као и издавање електронских фактура за промет исказан на тим рачунима.

Доградња СЕФ обухвата подршку за:

  • Уписивање претходно преузетих података о издатим фискалним рачунима у одговарајућу евиденцију у оквиру СЕФ
  • Могућност да корисник прегледа издате и примљене фискалне рачуне кроз кориснички интерфејс
  • Могућност да корисник преузима пристигле издате и примљене фискалне рачуне путем апликативног интерфејса
  • Могућност да корисник кроз кориснички интерфејс формира фактуру за промет исказан на фискалним рачунима
  • Могућност да корисник путем апликативног интерфејса пошаље фактуру за промет која се повезује са евидентираним фискалним рачунима

Подаци о издатим фискалним рачунима обухватају све рачуне издате са ПИБ-ом купца (што се колоквијално назива готовинским рачуном). Сви преузети подаци остају евидентирани у СЕФ у оквиру евиденције података из фискалних рачуна, без обзира да ли у тренутку уписивања у евиденцију постоји регистрован корисник са одговарајућим ПИБ-ом продавца односно купца.

СЕФ треба кориснику да пружи могућност да кроз кориснички интерфејс прегледа евидентиране фискалне рачуне где је тај корисник продавац, тј. издате фискалне рачуне.

СЕФ кориснику треба да пружи могућност да кроз кориснички интерфејс прегледа евидентиране фискалне рачуне где је тај корисник купац, тј. примљене фискалне рачуне.

Преглед издатих фискалних рачуна треба да омогућава табеларни преглед рачуна са могућношћу филтрирања и сортирања по датуму/времену и по ПИБ-у купца.

Преглед примљених фискалних рачуна треба да омогућава табеларни преглед рачуна са могућношћу филтрирања и сортирања по датуму/времену и по ПИБ-у продавца.

Поред табеларног прегледа потребно је омогућити и детаљни преглед свих елемената појединог фискалног рачуна.

СЕФ треба да омогући да се приступ издатим и примљеним фискалним рачунима може обавити и преко информационог посредника.

Посебно треба предвидети могућност да електронска фактура буде издата за промет исказан на једном или више фискалних рачуна. При томе треба обухватити и сценарија која укључују авансне фискалне рачуне. То укључује могућност везе са фискалним рачуном у структури електронске фактуре, као и додатне функционалности у корисничком и апликативном интерфејсу СЕФ.

У корисничком интерфејсу треба да буде подржано формирање електронске фактуре за промет који је исказан на фискалним рачунима, што укључује и  могућност да апликација на основу изабраних фискалних рачуна аутоматски формира драфт електронска фактуре. Таква фактура може да се формира само уколико је прималац фактуре регистрован у СЕФ односно уколико је обвезник пореза на додату вредност.

У оквиру апликативног интерфејса СЕФ, приликом слања електронске фактуре која исказује промет са фискалних рачуна потребно је предвидети посебан параметар или посебну методу за слање таквих фактура, а приликом обраде тако послатих фактура потребно је унутар СЕФ успостави везу између издате фактуре и фискалних рачуна, као и да се изврши додатна провера сагласности података на фактури и у фискалним рачунима.

За додатне евиденције предвиђене овом спецификацијом и промене у постојећим евиденцијама треба на одговарајући начин доградити и функционалности које се односе на пренос података према постојећем аналитично – извештајном систему код Наручиоца.

Надоградња у делу корисничког интерфејса треба да буде логично уклопљена у постојећи кориснички интерфејс СЕФ. Кориснички интерфејс треба да буде јасан и једноставан за коришћење.

Реализација предмета набавке обавиће се у две фазe, и то:

– У првој фази ће се реализовати преузимање података о издатим рачунима из СЕФ-а и уписивање преузетих података у одговарајућу евиденцију  у оквиру СЕФ. Активности које је потребно обавити у овој фази су:

1.Проширење модела података у складу са позитивним прописима о електронском фактурисању и фискализацији;

2.Проширење базе података и сервиса за DWH;

3.Проширење апликативне логике.

Крајњи рок за реализацију свих обавеза из прве фазе је 15. децембар 2022. године

– У другој фази ће се реализовати остале функционалности предвиђене овом техничком спецификацијом. Активности предвиђене за ову фазу су активности везане за креирање потребних сервиса и проширење апликативног интерфејса:

1.Страница за преглед фискалних рачуна;

2.Страница са детаљима фискалног рачуна;

3.Страница за креирање фактуре на основу фискалног рачуна;

4.Проширење менија;

5.Проширење странице за преглед фактура;

6.Креирање сервиса за прихватање издатих фискалних рачуна;

7.Креирање сервиса за преузимање издатих фискалних рачуна;

8.Креирање сервиса за креирање фактура промета на основу фискалних рачуна.

Крајњи рок за реализацију свих обавеза из друге фазе не може бити дужи од дванаест месеци почев од дана закључења уговора са изабраним понуђачем.

На почетку сваке фазе ће се урадити детаљна анализа и пројектовање решења које треба да се реализује у тој фази, а након одобравања од стране Наручиоца реализоваће се даља имплементација. У оквиру наведене анализе је, између осталог, потребно је урадити мапирање свих неопходних елемената које треба узети у обзир а у циљу надоградње СЕФ.

У оквиру реализације предмета набавке треба извршити и одговарајућу промену у техничкој и корисничкој документацији СЕФ, укључујући интерно техничко упутство које Наручилац објављује у складу са прописима о електронском фактурисању. Промене у техничкој и корисничкој документацији СЕФ треба да буду део сваке фазе, тако да техничка и корисничка документација одговарају стању СЕФ на крају одговарајуће фазе.“

Поделите: