Integracija sistema fiskalizacije i sistema eFaktura tek od 2024. godine

Danas je na Portalu javnih nabavki objavljen oglas o javnoj nabavci usluge integracije fiskalizacije sa sistemom E faktura.

Naručilac je Ministarstvo finansija, procenjena vrednost nabavke je 250 miliona dinara, a rok za podnošenje ponuda je 18.11.2022. godine u 13 časova (kada će se obaviti i javno otvaranje ponuda).

Imajući u vidu da krajnji rok za realizaciju ne može biti duži od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, zaključujemo da će primena integracije sistema fiskalizacije i sistema eFaktura započeti tek od 1. januara 2024. godine.

U nastavku prenosimo objavljenu tehničku specifikaciju predmeta javne nabavke:

„Predmet javne nabavke je nabavka usluga integracije fiskalizacije sa sistemom E faktura, odnosno nadogradnja Sistema za upravljanje elektronskim fakturama (u daljem tekstu: SEF) u cilju uspostavljanja dodatne evidencije fiskalnih računa, kako bi se omogućio njihov pregled od strane izdavaoca i primaoca računa, kao i izdavanje elektronskih faktura za promet iskazan na tim računima.

Dogradnja SEF obuhvata podršku za:

  • Upisivanje prethodno preuzetih podataka o izdatim fiskalnim računima u odgovarajuću evidenciju u okviru SEF
  • Mogućnost da korisnik pregleda izdate i primljene fiskalne račune kroz korisnički interfejs
  • Mogućnost da korisnik preuzima pristigle izdate i primljene fiskalne račune putem aplikativnog interfejsa
  • Mogućnost da korisnik kroz korisnički interfejs formira fakturu za promet iskazan na fiskalnim računima
  • Mogućnost da korisnik putem aplikativnog interfejsa pošalje fakturu za promet koja se povezuje sa evidentiranim fiskalnim računima

Podaci o izdatim fiskalnim računima obuhvataju sve račune izdate sa PIB-om kupca (što se kolokvijalno naziva gotovinskim računom). Svi preuzeti podaci ostaju evidentirani u SEF u okviru evidencije podataka iz fiskalnih računa, bez obzira da li u trenutku upisivanja u evidenciju postoji registrovan korisnik sa odgovarajućim PIB-om prodavca odnosno kupca.

SEF treba korisniku da pruži mogućnost da kroz korisnički interfejs pregleda evidentirane fiskalne račune gde je taj korisnik prodavac, tj. izdate fiskalne račune.

SEF korisniku treba da pruži mogućnost da kroz korisnički interfejs pregleda evidentirane fiskalne račune gde je taj korisnik kupac, tj. primljene fiskalne račune.

Pregled izdatih fiskalnih računa treba da omogućava tabelarni pregled računa sa mogućnošću filtriranja i sortiranja po datumu/vremenu i po PIB-u kupca.

Pregled primljenih fiskalnih računa treba da omogućava tabelarni pregled računa sa mogućnošću filtriranja i sortiranja po datumu/vremenu i po PIB-u prodavca.

Pored tabelarnog pregleda potrebno je omogućiti i detaljni pregled svih elemenata pojedinog fiskalnog računa.

SEF treba da omogući da se pristup izdatim i primljenim fiskalnim računima može obaviti i preko informacionog posrednika.

Posebno treba predvideti mogućnost da elektronska faktura bude izdata za promet iskazan na jednom ili više fiskalnih računa. Pri tome treba obuhvatiti i scenarija koja uključuju avansne fiskalne račune. To uključuje mogućnost veze sa fiskalnim računom u strukturi elektronske fakture, kao i dodatne funkcionalnosti u korisničkom i aplikativnom interfejsu SEF.

U korisničkom interfejsu treba da bude podržano formiranje elektronske fakture za promet koji je iskazan na fiskalnim računima, što uključuje i  mogućnost da aplikacija na osnovu izabranih fiskalnih računa automatski formira draft elektronska fakture. Takva faktura može da se formira samo ukoliko je primalac fakture registrovan u SEF odnosno ukoliko je obveznik poreza na dodatu vrednost.

U okviru aplikativnog interfejsa SEF, prilikom slanja elektronske fakture koja iskazuje promet sa fiskalnih računa potrebno je predvideti poseban parametar ili posebnu metodu za slanje takvih faktura, a prilikom obrade tako poslatih faktura potrebno je unutar SEF uspostavi vezu između izdate fakture i fiskalnih računa, kao i da se izvrši dodatna provera saglasnosti podataka na fakturi i u fiskalnim računima.

Za dodatne evidencije predviđene ovom specifikacijom i promene u postojećim evidencijama treba na odgovarajući način dograditi i funkcionalnosti koje se odnose na prenos podataka prema postojećem analitično – izveštajnom sistemu kod Naručioca.

Nadogradnja u delu korisničkog interfejsa treba da bude logično uklopljena u postojeći korisnički interfejs SEF. Korisnički interfejs treba da bude jasan i jednostavan za korišćenje.

Realizacija predmeta nabavke obaviće se u dve faze, i to:

– U prvoj fazi će se realizovati preuzimanje podataka o izdatim računima iz SEF-a i upisivanje preuzetih podataka u odgovarajuću evidenciju  u okviru SEF. Aktivnosti koje je potrebno obaviti u ovoj fazi su:

1.Proširenje modela podataka u skladu sa pozitivnim propisima o elektronskom fakturisanju i fiskalizaciji;

2.Proširenje baze podataka i servisa za DWH;

3.Proširenje aplikativne logike.

Krajnji rok za realizaciju svih obaveza iz prve faze je 15. decembar 2022. godine

– U drugoj fazi će se realizovati ostale funkcionalnosti predviđene ovom tehničkom specifikacijom. Aktivnosti predviđene za ovu fazu su aktivnosti vezane za kreiranje potrebnih servisa i proširenje aplikativnog interfejsa:

1.Stranica za pregled fiskalnih računa;

2.Stranica sa detaljima fiskalnog računa;

3.Stranica za kreiranje fakture na osnovu fiskalnog računa;

4.Proširenje menija;

5.Proširenje stranice za pregled faktura;

6.Kreiranje servisa za prihvatanje izdatih fiskalnih računa;

7.Kreiranje servisa za preuzimanje izdatih fiskalnih računa;

8.Kreiranje servisa za kreiranje faktura prometa na osnovu fiskalnih računa.

Krajnji rok za realizaciju svih obaveza iz druge faze ne može biti duži od dvanaest meseci počev od dana zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

Na početku svake faze će se uraditi detaljna analiza i projektovanje rešenja koje treba da se realizuje u toj fazi, a nakon odobravanja od strane Naručioca realizovaće se dalja implementacija. U okviru navedene analize je, između ostalog, potrebno je uraditi mapiranje svih neophodnih elemenata koje treba uzeti u obzir a u cilju nadogradnje SEF.

U okviru realizacije predmeta nabavke treba izvršiti i odgovarajuću promenu u tehničkoj i korisničkoj dokumentaciji SEF, uključujući interno tehničko uputstvo koje Naručilac objavljuje u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju. Promene u tehničkoj i korisničkoj dokumentaciji SEF treba da budu deo svake faze, tako da tehnička i korisnička dokumentacija odgovaraju stanju SEF na kraju odgovarajuće faze.“

Podelite: