Иницијатива за допуну члана 3. новог Правилника о пореској амортизацији

Необилтен је Министарству финансија поднео иницијативу за допуну члана 3. новог Правилника о пореској амортизацији.

Члан 3. став 1. Правилника о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе („Службени гласник РС“, број 93/2019) гласи:

Пореска амортизација сталних средстава утврђује се применом пропорционалне методе за свако стално средство посебно, на следећи начин:

Сматрамо да је дошло до пропуста приликом писања Правилника, односно конкретно у вези са наведеном формулом, па предлажемо да се после формуле дода нови став који би гласио:

У пореском периоду који има 366 дана, уместо броја 365 (делилац) користи се број 366.

Наиме, уколико би се у преступној години (нпр. 2020. година) као делилац користио број 365, набавна вредност би се делила са 365 а множила са 366 (јер је то број дана коришћења у пореском периоду), што ову формулу чини нелогичном.*
________________________
* Друга опција би била да се појасни како се у „број дана коришћења у пореском периоду“ не рачуна 29. фебруар, што по нашем мишљењу нема никаквог смисла.

На једноставном примеру ћемо објаснити нелогичност ове формуле и потребу да се овај пропуст исправи.

Стално средство вредности 1.000.000 динара је набављено крајем децембра 2019. године. Амортизација почиње да се рачуна од 1. јануара 2020. године. Средство припада групи IV и амортизује се стопом од 20%, па се амортизује закључно са 31.12.2024. године, односно 5 година. Сходно садашњим одредбама Правилника, пореска амортизација би се рачунала на следећи начин:

2020.           200.547,90 
2021.           200.000,00
2022.           200.000,00
2023.           200.000,00
2024.           200.547,90
укупно   1.001.095,80

Износи за 2020. и 2024. годину (преступне године) добија се када се вредност средства подели са 365 и помножи са 366 и стопом амортизације. Када би се делили са 366 и множили са 366 износи амортизације у тим годинама би били 200.000 динара.*

____________________
* Напомена: разуме се да овај износ преко 1.000.000 динара не би никада био признат у пореском билансу, јер ће рачуноводствена амортизација износити тачно 1.000.000 динара (с обзиром на нови начин признавања пореске амортизације), али то не умањује неисправност и нелогичност садашње формуле односно тумачења изнетог у мишљењу Министарства финансија.

Потреба за допуном Правилника нарочито је важна јер евентуални логички закључак да треба користити број 366 као делилац у преступним годинама није могућ с обзиром на мишљење Министарства финансија бр. 011-00-410/2020-04 од 17.6.2020. године, у којем је написано следеће:

„Напомињемо да се у прописаној формули, број 365 (као делилац) не мења у случају када порески период траје 366 дана.“

Разумљиво је што је особа која је писала мишљење ово написала. У пропису пише 365 и нигде није назначено да се то мења у случају преступне године. 

Надамо да ће надлежни у Министарству финансија извршити предложену допуну, како обвезници не би дошли у ситуацију да бирају између стриктног поштовања одредаба прописа и мишљења Министарства и исправног начина обрачуна пореске амортизације.

У наставку преносимо у целости садржај мејла који смо послали Министарству финансија:

Поштовање,

желим овим путем да укажем на пропуст у Правилнику о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе („Службени гласник РС“, број 93/2019) и да предложим једноставан начин за исправку тог пропуста.

У члану 3. став 1. Правилника дата је формула на основу које се израчунава пореска амортизација:

У години која има 366 дана ова формула је нелогична, јер се набавна вредност дели са бројем 365 и множи са бројем 366 (број дана коришћења у пореском периоду).

Због тога предлажемо да се после формуле дода нови став који би гласио:

„У пореском периоду који има 366 дана, уместо броја 365 (делилац) користи се број 366.“

Поздрав,
Ранко Грба
уредник портала Необилтен

Такође смо подсетили Министарство финансија на прошлогодишњу иницијативу за измену члана 7. старог Правилника о пореској амортизацији:

Иницијатива за измену члана 7. старог Правилника о пореској амортизацији

Поделите: