Евидентирање стварних власника је трајна обавеза регистрованих субјеката

Агенција за привредне регистре (АПР) подсећа да податке о стварним власницима треба да евидентирају тек основани и они регистровани субјекти који промене власничку структуру, чланове органа, или региструју неку другу промену на основу које стекну својство стварног власника.

Податке о стварним власницима су у најмањем проценту до сада евидентирала представништва страних правних лица (30%), представништва страних задужбина (50%), представништва страних удружења (54%) и отворена акционарска друштва (58%).

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Више од 140.000 регистрованих субјеката је до сада електронски евидентирало своје податке у Централној евиденцији стварних власника. Тренутно је више од 85 одсто регистрованих субјеката, на које се примењује Закон о централној евиденцији стварних власника, испунило своју законску обавезу.

У највећем проценту су ову обавезу испуниле задужбине (94%), акционарска друштва (93%), друштва са ограниченом одговорношћу (88,50%) и установе (83,50%).

Податке о стварним власницима су у најмањем проценту до сада евидентирала представништва страних правних лица (30%), представништва страних задужбина (50%), представништва страних удружења (54%) и отворена акционарска друштва (58%).

Подсећамо да податке о стварним власницима треба да евидентирају тек основани и они регистровани субјекти који промене власничку структуру, чланове органа, или региструју неку другу промену на основу које стекну својство стварног власника.

Централна евиденција стварних власника се води у електронском облику, а обвезници јој приступају преко интернет странице Агенције.

Истовремено са евидентирањем, Агенција на својој интернет страни (порталу) објављује податке у оквиру Централне евиденције стварних власника, док су регистровани субјекти дужни да чувају одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу којих су одредили стварне власнике у периоду од десет година од дана евидентирања података у Централној евиденцији, како би  их учинили доступним, односно како би их могли доставити надлежним државним органима и Народној банци Србије, на захтев.

Агенција је дужна да омогући електронску размену података са државним органима и Народном банком Србије, ради спровођења надзора и контроле евидентирања стварних власника.

Крајем 2019. године извршене су последње измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма из 2017. године, у који су имплементирани међународни стандарди утврђени Директивом (ЕУ) 2018/843 Европског парламента и Савета од 30.5.2018. године (тзв. Пета Директива), ради унапређења постојећег система откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма.“

Поделите: