Евидентирање разлике између вредности по којој је непокретност у власништву привредног друштва набављена, односно евидентирана у пословним књигама и њене процењене (фер) вредности

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-283/2017-04 од 8.5.2017. год.)

Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13, у даљем тексту: Закон) уређују се обвезници примене овог закона, разврставање правних лица, организација рачуноводства и рачуноводствене исправе, услови и начин вођења пословних књига, признавање и вредновање позиција у финансијским извештајима, састављање, достављање и јавно објављивање финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању, Регистар финансијских извештаја, Национална комисија за рачуноводство, као и надзор над спровођењем одредби овог закона.

У предметном захтеву је наведено даје предметно привредно друштво мало правно лице у смислу Закона, односно да примењује Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП).

С тим у вези, желимо да укажемо да је у складу са изменама МСФИ за МСП (из 2015. године), које се примењују почев од обрачунског периода који почиње 1. јануара 2017. године (ранија примена дозвољена), предвиђено да и правна лица која примењују наведени стандард приликом вредновања својих некретнина, постројења и опреме имају могућност избора између модела ревалоризације и модела набавне вредности, на начин како је то раније прописано у оквиру МРС 16: Некретнине, постројења и опрема.

Додатно истичемо да се, према општем правилу, примена нове рачуноводствене политике (што је и овде случај јер привредно друштво прелази на модел ревалоризације са модела набавне вредности) у складу са изменама МСФИ, односно МСФИ за МСП примењује ретроспективно, односно као да је нова политика примењивана одувек.

У складу са МСФИ за МСП (нова тачка 10.10А и додатак А2(ц)), почетна примена модела ревалоризације представља промену рачуноводствене политике коју је потребно третирати у складу са Одељком 17 МСФИ за МСП: Некретнине, постројења и опрема. Напомињемо да је модел ревалоризације детаљније уређен у оквиру измењеног МСФИ за МСП (тачке 17.15Б, 17.15Ц и 17.15Д).

Ефекат извршене процене вредности непокретности, односно разлика између вредности по којој је непокретност у власништву обвезника првобитно набављена и нове процењене (фер) вредности исте, евидентира се у пословним књигама на одговарајућим рачунима у складу са одредбама Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр. 95/14) у зависности од тога да ли је нова процењена (фер) вредност већа или мања од књиговодствене.

Наиме, уколико је процењена фер вредност већа од књиговодствене, ефекти такве процене евидентирају се као ревалоризациона резерва на дан када је извршена процена фер вредности, и исказују на рачуну 330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме.

Међутим, када се књиговодствена вредност своди на нову процењену (фер) вредност, при чему се утврди негативан ефекат ревалоризације, који је већи од укупног износа ревалоризационих резерви, разлику би требало евидентирати као расход периода, у оквиру рачуна 582 – Обезвређење некретнина, постројења и опреме.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: