Direktna davanja – šta sa zaposlenima koji nemaju tekući račun?

Jedno od čestih pitanja u vezi sa primenom Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima… (u daljem tekstu: Uredba) je kako sa namenskog računa izvršiti isplatu zaposlenom koji nema tekući račun.

S obzirom da se u članu 13. stav 15. Uredbe govori o prenosu novčanih sredstava na tekuće račune, logično je zaključivati da banke verovatno neće dozvoliti podizanje gotovog novca sa namenskog računa. Zbog toga je jedan broj privrednih subjekata jedino rešenje videlo u tome da zaposleni ipak otvore tekući račun.

Naše mišljenje se podudara sa ovim rešenjem u slučajevima kada privredni subjekt svim zaposlenima isplaćuje zaradu u visini minimalne zarade ili kada postoji više zaposlenih koji nemaju tekući račun od onih koji ga imaju i slično.

Međutim, postoje i situacije u kojima može da se izbegne otvaranje tekućeg računa za zaposlenog koji to ne želi. Radi se o situacijama kada postoje zaposleni koji imaju veće zarade od iznosa minimalne zarade, naročito kada broj zaposlenih koji nema tekući račun nije veliki u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Suština kako je to moguće objašnjena je u sledećem komentaru:

Kako je ispravno koristiti direktna davanja uplaćena na namenski račun?

Na ovom mestu ćemo to objasniti na jednostavnom primeru:

Firma ima 3 zaposlena koji imaju neto zarade od 50.000 dinara. Jedan zaposleni nema tekući račun. Svakog meseca firmi se uplaćuju direktna davanja u iznosu od 90.000 dinara. Firma isplaćuje zaposlenom koji nema tekući račun 50.000 dinara preko blagajne, iz sopstvenih novčanih sredstava podignutih sa redovnog računa. Dvojici zaposlenih koji imaju tekuće račune uplaćuje po 45.000 dinara sa namenskog računa i još po 5.000 dinara sa redovnog računa.

Prema tome, zaključujemo da je u određenim slučajevima moguće izbeći otvaranje tekućeg računa za zaposlenog koji to ne želi. Ipak, u nekim slučajevima to nije moguće jer ne postoji mogućnost „preraspodele“ novčanih sredstava dobijenih na namenski račun, odnosno kombinovanja tih sredstava i sopstvenih sredstava sa redovnog računa (npr. kada svi zaposleni imaju neto zaradu u visini minimalne zarade).

Podelite: