Да ли постоји обавеза плаћање пореза по основу дневница и путних трошкова за присуствовање састанцима органа управљања удружења пензионера?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-768/2016-04 од 21.9.2016. год.)

Према одредбама члана 18. став 1. тач. 2) и 4) Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 6.2/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон и 112/15, у даљем тексту: Закон) не плаћа се порез на зараде на примања запосленог по основу дневнице за службено путовање у земљи до износа од 2.201 динара, односно дневнице за службено путовање у иностранство до износа прописаног од стране надлежног државног органа, а највише до 50 евра дневно, као и накнаде превоза на службеном путовању према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају.

Одредбом члана 85. став 6. тачка 5) Закона прописано је да се изузетно од става 1. тачка 12) тог члана, порез на друге приходе не плаћа на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања у сврху обављања послова за домаћег исплатиоца, односно лице које упућује на пут, највише до износа тих трошкова који су изузети од плаћања пореза на зараде за запослене по члану 18. став 1. тач. 2) до 4) овог закона, ако се исплата врши физичким лицима, односно за физичка лица која нису запослена код исплатиоца, и то: ако добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, здравствене, васпитно-образовне, културне, спортске, научно-истраживачке, верске и друге сврхе, односно сарађују у синдикалним организацијама, привредним коморама, политичким странкама, савезима и удружењима, невладиним и у другим недобитним организацијама, при чему не остварују било коју другу накнаду по основу те сарадње, под којом се не подразумева накнада по основу котизације за учешће.

Сагласно наведеном, у случају када физичким лицима -члановима органа управљања удружења (конкретно удружења пензионера), који нису у радном односу код удружења нити остварују накнаду за свој рад по том основу, ради присуствовања састанцима удружење врши исплату дневница и путних трошкова до висине прописаног неопорезивог износа из члана 18. став 1. тач. 2) и 4) Закона, на тај износ се не плаћа порез на доходак грађана. Међутим, уколико се накнада по основу дневница и путних трошкова врши у износу који је виши од Законом прописаног неопорезивог износа, опорезивању порезом на доходак грађана подлеже део примања изнад неопорезивог износа. У циљу документовања накнаде трошкова може се презентовати сваки правно валидан документ из кога се неспорно и јасно види висина и сврха накнаде трошкова за одређена лица (нпр. одлука, налог за исплату, списак лица којима се врши исплата и сл.).

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: