Да ли постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када привредни субјект -земљорадничка задруга врши испоруку минералног ђубрива по уговору о производњи пшенице, кукуруза и сунцокрета закљученим са кооперантима (носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава), при чему су кооперанти за испоручено минерално ђубриво дужни да у жетви, за износ дуга насталог испоруком минералног ђубрива, исплату изврше у наведеним пољопривредним производима, или да износ дуга плате у року од шест месеци уз примену валутне клаузуле која је наведеним уговором предвиђена?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00992/2015-04 од 23.9.2016. год.)

У складу са одредбом члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 93/12, у даљем тексту: Закон), лице које је уписано у одговарајући регистар и који обавља промет добара на мало, односно пружа услуге физичким лицима, дужно је да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе постоји и у случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско плаћање).

Означавање начина плаћања добара и услуга у бази података фискалне касе, према одредби члана 5. став. 3. Закона, у случају ако се плаћање врши чеком или налогом за пренос, као средство плаћања означава се: „чек“, ако се плаћање врши готовим новцем, новчаним боновима, новчаним поклон честиткама, интерним картицама и сл, као средство плаћања означава се: „готовина“, односно ако се плаћање врши платном картицом као средство плаћања означава се: „картица“.

Према томе, у конкретном случају када привредни субјект (земљорадничка задруга), врши испоруку минералног ђубрива по Уговору о производњи пшенице, кукуруза и сунцокрета закљученим са кооперантима (носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава), при чему се, сходно Уговору, наплата испоручених добара врши у натури (пољопривредним производима), односно када су кооперанти дужни да за испоручено минерално ђубриво у жетви, за износ дуга насталог испоруком минералног ђубрива исплату изврше у наведеним пољопривредним производима, у том случају привредни субјект (земљорадничка задруга) није дужан да испоруку минералног ђубрива кооперантима евидентира преко фискалне касе, с обзиром да није реч о промету добара на мало чији се промет евидентира на начин прописан чланом 5. став 3. Закона.

При томе, Министарство финансија напомиње да је испоручилац минералног ђубрива, земљорадничка задруга, дужна да евидентира промет преко фискалне касе у случају када се за испоручена добра врши наплата на начин прописан чланом 5. став 3. Закона. То значи да је испоручилац минералног ђубрива дужан да у моменту испоруке минералног ђубрива, како се наводи у предметном допису, са валутом плаћања до шест месеци, евидентира промет преко фискалне касе издавањем фискалног исечка на коме се као средство плаћања означава „чек“.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: