Да ли обвезник ПДВ има право да ПДВ обрачунат од стране претходног учесника у промету за набавку виљушкара одбије као претходни порез уколико се предметно добро плаћа делом из средстава обвезника ПДВ који набавља виљушкар, а делом плаћање врши давалац новчане донације уплатом на рачун испоручиоца виљушкара?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00775/2016-04 од 27.9.2016. год.)

Обвезник ПДВ има право да ПДВ обрачунат од стране претходног учесника у промету за набавку виљушкара одбије као претходни порез, уз испуњење услова предвиђених Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон) – да поседује прописану документацију (рачун или други документ који служи као рачун издат у складу са Законом), као и да предметно добро користи или да ће га користити за обављање делатности у оквиру које врши промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза (за промет који је опорезив ПДВ, промет за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза или за промет који је извршен у иностранству ако би за тај промет постојало право на одбитак претходног пореза да је извршен у Републици). Министарство финансија напомиње да извор новчаних средстава из којих се плаћа виљушкар, у смислу да се предметно добро плаћа делом из средстава обвезника ПДВ који набавља виљушкар, а делом плаћање врши давалац новчане донације уплатом на рачун испоручиоца виљушкара, није од утицаја на остваривање права на одбитак претходног пореза обвезника ПДВ који набавља предметно добро.

Обвезник ПДВ исказује податке о претходном порезу у пореској пријави (Образац ПППДВ) прописаној Правилником о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Сл. гласник РС“, бр. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15 и 11/16, у даљем тексту: Правилник), коју подноси надлежном пореском органу. Када је реч о исказивању података у пореској пријави који се односе на набавку виљушкара у Републици Србији од обвезника ПДВ, ти подаци исказују се у делу IV, под редним бројем 8. Обрасца ПППДВ, и то: у пољу 008 податак о укупном износу накнаде за набављени виљушкар (без ПДВ), а у пољу 108 податак о износу ПДВ који се може одбити као претходни порез по основу набавке виљушкара.

***

Сагласно одредби члана 27. Закона о порезу на додату вредност, претходни порез је износ ПДВ обрачунат у претходној фази промета добара и услуга, односно плаћен при увозу добара, а који обвезник може да одбије од ПДВ који дугује.

Према одредбама члана 28. став 1. Закона, право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари ако добра набављена у Републици или из увоза, укључујући и набавку опреме, као и објеката за вршење делатности и економски дељивих целина у оквиру тих објеката (у даљем тексту: објекти за вршење делатности), односно примљене услуге, користи или ће их користити за промет добара и услуга:

1)    који је опорезив ПДВ;

2)    за који у складу са чланом 24. овог закона постоји ослобођење од плаћања ПДВ;

3)    који је извршен у иностранству, ако би за тај промет постојало право на одбитак претходног пореза да је извршен у Републици.

Право на одбитак претходног пореза, према одредбама члана 28. став 2. Закона, обвезник може да оствари ако поседује рачун издат од стране другог обвезника у промету о износу претходног пореза, у складу са овим законом или документ о извршеном увозу добара у којем је исказан претходни порез и документ којим се потврђује да је исказани ПДВ плаћен приликом увоза.

Одредбама става 3. истог члана Закона прописано је да у пореском периоду у којем су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана обвезник може да одбије претходни порез од дугованог ПДВ, и то:

1)    обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и услуга, који је или ће му бити извршен од стране другог обвезника у промету;

2)    ПДВ који је плаћен приликом увоза добара.

Право на одбитак претходног пореза настаје даном испуњења услова из ст. 1-3. овог члана (став 4. истог члана Закона).

Према одредби члана 13. став 11. тачка 3) Правилника, у делу IV Обрасца ПП ПДВ исказују се подаци о претходном порезу, и то под редним бројем 8. — Претходни порез, осим претходног пореза са ред. бр. 6. и 7, у поље 008 уноси се укупан износ накнада за набављена добра и примљене услуге, независно од тога да ли су добра и услуге набављени са или без обрачунатог ПДВ, без ПДВ, осим накнада под ред. бр. 6. и 7, а у поље 108 уноси се износ ПДВ који се може одбити као претходни порез у пореском периоду, осим претходног пореза под ред. бр. 6. и 7.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: