Да ли је град Београд порески обвезник на новчана средства од продатих карата и допуна карата за јавни превоз у Београду која, на основу уговора са привредним субјектом ангажованим за успостављање и обезбеђивање функционисања система за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу у Београду, тај привредни субјект – обвезник ПДВ преноси граду Београду?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-548/2016-04 од 26.9.2016. год.)

Град Београд није порески обвезник за послове које обавља Дирекција за јавни превоз, као организациони део Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда, у оквиру уређивања и обезбеђивања обављања и развоја комуналне делатности -градског и приградског превоза путника у Београду. Наиме, у складу са Законом о главном граду („Сл. гласник РС“, бр. 127/07 и 83/14-др. закон) и Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) обављање наведених послова је у надлежности града Београда, као јединице локалне самоуправе, при чему изузимање од чињенице да град Београд није порески обвезник за предметне послове не би могло да доведе до нарушавања конкуренције. Према томе, на новчана средства од продатих карата и допуна карата за јавни превоз у Београду која, на основу уговора са привредним субјектом ангажованим за успостављање и обезбеђивање функционисања система за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу у Београду, тај привредни субјект – обвезник ПДВ преноси граду Београду, град Београд није порески обвезник. Међутим, на накнаду (без ПДВ) за промет услуга које су предмет овог уговора, привредни субјект — обвезник ПДВ који врши промет тих услуга дужан је да обрачуна и плати ПДВ. Поред тога, на накнаду (без ПДВ) за промет услуга превоза ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са Законом.

***

Одредбом члана 9. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04—исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон о ПДВ) прописано је да Република и њени органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и правна лица основана законом, односно актом органа Републике, територијалне аутономије или локалне самоуправе у циљу обављања послова државне управе или локалне самоуправе, нису обвезници у смислу овог закона ако обављају промет добара и услуга из делокруга органа, односно у циљу обављања послова државне управе или локалне самоуправе.

Република, органи и правна лица обвезници су за промет добара и услуга из става 1. овог члана за који би изузимање од обавезе у смислу става 1. овог члана могло да доведе до нарушавања конкуренције, као и за промет добара и услуга изван делокруга органа, односно ван обављања послова државне управе или локалне самоуправе, а који су опорезиви у складу са овим законом. Сматра се да би изузимање од обавезе у смислу става 1. овог члана могло да доведе до нарушавања конкуренције, у смислу овог закона, ако промет добара и услуга из става 1. овог члана, осим Републике, органа и правних лица, врши и друго лице (став 2. истог члана Закона о ПДВ).

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: