Broj obveznika koji je evidentirao stvarne vlasnike u Centralnoj evidenciji

Agencija za privredne registre je objavila podatak o broju obveznika koji su izvršili evidentiranje stvarnih vlasnika.

Od 150.000 obveznika, ceo postupak evidentiranja je završilo 116.600 privrednih društava, zadužbina, fondacija, udruženja i privatnih ustanova (77,73%).

28.900 obveznika (19,27% od ukupnog broja obveznika) je izvršilo unos podataka o stvarnim vlasnicima, ali nije završilo proceduru potpisivanjem elektronskim sertifikatom. Ovi obveznici imaju mogućnost da okončaju postupak evidentiranja.

Zaključujemo iz ovih podataka da 4.500 obveznika ili 3% od ukupnog broja od 150.000 obveznika nije izvršilo unos podataka o stvarnim vlasnicima u Centralnu evidenciju (150.000 – 116.600 – 28.900).

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje APR:

„Od 150.000 obveznika, Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika je pristupilo 145.500 registrovanih subjekata, dok je ceo postupak evidentiranja završilo 116.600 privrednih društava, zadužbina, fondacija, udruženja i privatnih ustanova.      

Registrovanim subjektima koji su pristupili informacionom sistemu APR-a i uneli svoje podatke o stvarnim vlasnicima, a nisu završili celu proceduru potpisivanjem elektronskim sertifikatom, imaju mogućnost da okončaju postupak evidentiranja.

Podsećamo da registrovani subjekti imaju trajnu zakonsku obavezu evidentiranja stvarnih vlasnika u roku od 15 dana od dana osnivanja, odnosno registrovanja promene podataka u matičnim registrima. Nakon osnivanja,  kao i u slučajevima kada se promeni vlasnička struktura, članovi organa ili se promene podaci na osnovu kojih se ispunjavaju uslovi za sticanje svojstva stvarnog vlasnika, registrovani subjekti imaju obavezu da evidentiraju podatke u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Od uspostavljanja centralne evidencije 31. decembra 2018. godine, Agencija je pružila tehničku podršku za rad u elektronskoj aplikaciji za 2.831 korisnika, a elektronskom poštom je odgovoreno na oko 5.000 e- mejlova sa pitanjima o postupku evidentiranja stvarnih vlasnika.“

Podelite: