Brisanje iz Registra turizma turističkih agencija organizatora putovanja koje nisu pribavile novu licencu

Turističke agencije organizatori putovanja koje nisu pribavile novu licencu razvrstanu u propisane kategorije (rok do 31. januara 2020. godine) biće obrisane iz Registra turizma.

Te agencije ne mogu da obavljaju delatnost turističke agencije organizatora putovanja sve dok ne pribave novu licencu.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Turističke agencije organizatori putovanja bile su dužne da usklade svoje poslovanje sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence („Službeni glasnik RS“, broj 81/2019) u roku od 30 dana od dana početka primene ovog pravilnika, odnosno da pribave licencu za organizovanje turističkog putovanja razvrstanu u odgovarajuću kategoriju do 31.01.2020. godine, kako bi mogle da nastave da obavljaju delatnost turističke agencije kao agencije organizatori putovanja.

S obzirom na to da prethodno izdate licence prestaju da važe 31. januara 2020. godine, organizatori putovanja koji nisu pribavili novu licencu razvrstanu u propisane kategorije biće obrisani iz Registra turizma, bez donošenja posebnog akta, u skladu sa članom 62. stav 3. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019).

Prema stavu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, činjenica da su neke agencije u postupku pribavljanja nove licence je bez uticaja na odluku Registratora da ih briše iz Registra, jer prethodno izdata licenca prestaje da važi protekom propisanog roka i te agencije gube status organizatora putovanja, te ne mogu da obavljaju delatnost turističke agencije organizatora putovanja sve dok ne pribave novu licencu, rangiranu u propisanu kategoriju.“

Podelite: