Зашто обрачунати ПДВ на СЕФ није исправан?

1. О чему се ради?

Чак и у случају да све пословне промене на СЕФ евидентирате у складу са прописима, упутствима и разним писменим и усменим тумачењима, вероватноћа да се обрачунати ПДВ на СЕФ слаже са стварним обрачуном ПДВ је само теоријска.

2. Нова ефактура уместо сторниране

Став да обрачунати ПДВ на СЕФ не може да се сложи са стварним обрачуном ПДВ образложићемо на примеру издавања нове ефактуре након сторнирања старе.

Вероватно не постоји обвезник ПДВ који није имао следеће искуство на СЕФ од почетка 2023. године: сторнирање ефактуре из једног пореског периода и евидентирање нове ефактуре (уместо сторниране, са истим износом) у следећем пореском периоду.

Пример:
Издата је електронска фактура 28. августа са истим датумом промета на износ од 120 динара (100 динара основица + 20 динара ПДВ). Сторнирана је 4. септембра. Уместо сторниране фактуре, издата је нова електронска фактура 4. септембра са истим износима основице и ПДВ. Од купца је 5. септембра добијено обавештење да није користио или је умањио ПДВ по сторнираној фактури.

Поставља се питање: који датум промета треба уписати на новој фактури? Стварни датум промета са сторниране фактуре или датум када је издата нова фактура?

3. Датум промета на новој фактури

На новој фактури треба уписати стварни датум промета који је био уписан и на сторнираној фактури.

Овакав став се заснива на одредбама Закона о ПДВ, а такав став је потврђен и мишљењима Министарства финансија.

Основи разлог за такав став је следећи: ако на новој фактури није уписан стварни датум промета, прималац нема право на одбитак претходног пореза. Наиме, један од основних услова за одбитак претходног пореза је да је фактура издата у складу са Законом о ПДВ. Ако бисте на фактури уписали датум промета који одговара датуму издавања нове фактуре, таква фактура не била издата у складу са законом и купац не би имао право на одбитак претходног пореза.

У наставку наводимо делове мишљења Министарства финансија у којима је прецизирано да се у новим фактурама као датум промета исказује датум када је промет стварно извршен.

Мишљења број 430-00-170/2018-04 од 15.4.2019. године и број 430-00-322/2019-04 од 30.5.2019. године:

„У пореском периоду у којем је грешка уочена, обвезник ПДВ има право да изда нови рачун са исправним подацима, при чему, по природи ствари, врши и сторнирање погрешно издатог рачуна. У новом рачуну обвезник ПДВ, између осталог, исказује и податке о датуму промета добара (датум када је промет стварно извршен) и датуму издавања новог рачуна.“

Мишљење број 07-00-00496/2018-04 од 8.10.2018. године:

„С тим у вези, обвезник ПДВ који је у јулу 2018. године извршио промет свиња назимица и за тај промет издао рачун у складу са Законом и Правилником, нема право да тако издати рачун сторнира и да у новом рачуну искаже податке супротно Закону и Правилнику, примера ради да као датум промета наведе датум из септембра 2018. године…“

4. Стварни обрачун ПДВ

Сада када знамо да се у новој фактури као датум промета уписује стварни датум промета који је био уписан и на сторнираној фактури, погледајмо како изгледа стварни обрачун ПДВ за пример наведен у тачки 2. (без обзира да ли се ради о периоду пре СЕФ или о садашњем периоду када постоји СЕФ).

У августу је обрачунат ПДВ по првобитно издатој фактури 20 динара и евидентиран у поље 3.2 обрасца ПОПДВ.

У септембру је добијено обавештење од купца да није користио или је умањио ПДВ од 20 динара по сторнираној фактури. Евидентирање смањења обрачунатог ПДВ врши се у септембру у поље 3.6 обрасца ПОПДВ.

У септембру је издата нова фактура на исти износ са датумом промета 28. август. Ово је најважнији део целе приче: софтвер који користимо за евидентирање пословних промена (ако постоји нека веза у систему између старе сторниране и нове фактуре) или ми лично знамо да се ПДВ по овој фактури евидентира у септембру, без обзира на датум промета из августа.

То је случај када је обрачунати ПДВ по новој фактури исти или мањи у односу на обрачунати ПДВ по сторнираној фактури. Наведени став произлази из одредби прописа о ПДВ, али и многобројних мишљења Министарства финансија који потврђују тај став, па га на овом месту нећемо детаљније образлагати.

На основу нове фактуре се евидентира ПДВ од 20 динара у септембру у поље 3.2 обрасца ПОПДВ.

Резултат стварног обрачуна ПДВ на основу наведена три документа: обрачунати ПДВ у августу 20 динара и обрачунати ПДВ у септембру 0 динара (-20 динара и +20 динара).

5. Обрачунати ПДВ на СЕФ

СЕФ нема податак о томе да нова фактура коју сте издали има било какве везе са сторнираном фактуром. У стварном обрачуну ПДВ та чињеница је позната или зато што софтвер који користите има ту везу или зато што особа која обрачунава ПДВ то зна па ручно „сређује“ евиденцију ПДВ из које се подаци повлаче у образац ПОПДВ.

Због тога у овом тренутку потенцијални обрачун ПДВ на СЕФ изгледа овако и никако не може да буде исправан:

У августу СЕФ „види“ две фактуре: прву која је сторнирана и нову. Обе имају датум промета у августу. Смањење ПДВ по обавештењу купца евидентирано је у Збирној евиденцији ПДВ у септембру. Као што је познато, након измена Правилника о електронском фактурисању које важе од 1. јула 2023. године, обавештење купца евидентирано у Збирној евиденцији ПДВ је основ за смањење обрачунатог ПДВ по основу сторниране фактуре.
Према томе, за СЕФ обрачунати ПДВ у августу износи 40 динара (две фактуре по 20 динара), а у септембру обрачунати ПДВ износи минус 20 динара (смањење по основу обавештења евидентирано у Збирној евиденцији ПДВ).

Све у свему, ни у августу ни у септембру обрачунати ПДВ на СЕФ се не слаже са стварним обрачуном ПДВ.

6. Закључак

Пример који смо навели у овом тексту није усамљени случај, има и других сличних примера због којих се стварни обрачун ПДВ не слаже са обрачунатим ПДВ на СЕФ.

Разлог за то је једноставан: процес аутоматизације обрачуна ПДВ захтева озбиљну и детаљну припрему и анализу. Систем евидентирања обрачуна ПДВ на СЕФ је требало осмислити, детаљно описати у одговарајућем упутству до најситнијих детаља, тестирати и тек онда га спровести у дело.

Нажалост, надлежни у Министарству финансија су урадили управо супротно: пустили су у рад систем евидентирања обрачуна ПДВ на СЕФ без детаљне припреме и анализе, затим су након шест месеци променили прописе из те области да би их ускладили са разним идејама, али и након тих измена постоје нелогичности попут ове коју смо описали у тексту, које у потпуности урушавају основни смисао система. Оно што је осмишљено није адекватан систем који почива на максималној аутоматизацији евидентирања пословних промена, већ скуп недовршених идеја за ручно уписивање података које је подложно грешкама и безразложно ствара енормне трошкове обвезницима.

Поделите: