Закон о затезној камати

„Службени гласник РС“, број 119/2012

 

Члан 1.

Овим законом уређује се висина стопе и начин обрачуна затезне камате коју плаћа дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе.

Члан 2.

Дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе, поред главнице, дугује и затезну камату на износ дуга до дана исплате, и то по стопи утврђеној овим законом.

Члан 3.

Стопа затезне камате, из члана 2. овог закона, на износ дуга који гласи на динаре, утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена.

Члан 4.

Стопа затезне камате, из члана 2. овог закона, на износ дуга који гласи на евре, утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Европске централне банке на главне операције за рефинансирање увећане за осам процентних поена.

Стопа затезне камате, из члана 2. овог закона, на износ дуга који гласи на другу страну валуту, утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне/ основне каматне стопе коју прописује и/или примењује приликом спровођења главних операција централна банка земље домицилне валуте увећане за осам процентних поена.

Уколико референтна/основна каматна стопа, из ст. 1. и 2. овог члана, није утврђена као фиксна каматна стопа, него је утврђена у одређеном распону између минималне и максималне каматне стопе од стране домицилне централне банке, стопа затезне камате утврђује се као аритметичка средина минималне и максималне референтне/основне каматне стопе увећане за осам процентних поена.

Члан 5.

Стопа затезне камате утврђује се на начин из члана 4. овог закона и у случају када износ дуга гласи на страну валуту, а исплаћује се у динарима.

Члан 6.

Затезна камата, у смислу овог закона, обрачунава се за календарски број дана периодa доцње у измиривању обавеза у односу на календарски број дана у години (365, односно 366 дана), применом простог интересног рачуна од сто и декурзивног начина обрачуна, без приписа обрачунате затезне камате главници истеком обрачунског периода, према следећој формули:

где је:

k – износ затезне камате,

G – износ дуга,

p – прописана годишња стопа затезне камате,

d – календарски број дана доцње у обрачунском периоду,

Gd – календарски број дана у години (365 – проста година, односно 366 дана – преступна година).

Затезна камата, из става 1. овог члана, обрачунава се за све календарске дане у обрачунском периоду.

Под обрачунским периодом подразумева се период од првог дана доцње, односно промене износа дуга и/или промене стопе затезне камате у периоду доцње за који се врши обрачун, закључно са даном коначног измирења главнице, односно дуга.

У обрачунским периодима из става 3. овог члана, примењује се стопа затезне камате која је важила у периоду за који се врши обрачун.

Укупан износ затезне камате представља збир обрачунате камате за сваки појединачни обрачунски период из става 3. овог члана.

Члан 7.

Стопе затезне камате из чл. 3. и 4. овог закона објављује Народна банка Србије на својој интернет презентацији и примењују се од наредног дана од дана објављивања.

Народна банка Србије ће стопе затезне камате из члана 4. овог закона објављивати за валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

Члан 8.

Одредбе овог закона не примењују се на дужничко-поверилачке односе за које су висина стопе и начин обрачуна затезне камате утврђени другим законом.

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ”, број 9/01 и „Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 73/12 – УС).

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: