Вредност трансакција са повезаним лицем се утврђује на основу вредности без ПДВ и не укључује вредност датих, односно примљених аванса

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-465/2017-04 од 21.6.2017. год.)

Размотрили смо ваш захтев који се односи на питање утврђивања (укупне) вредности трансакција са повезаним лицем за сврху сачињавања извештаја у скраћеном облику, у смислу да ли се у вредност трансакције укључује износ обрачунатог и плаћеног ПДВ-а, односно на питање укључивања у извештај о трансферним ценама у скраћеном облику вредности трансакције са повезаним лицем по основу датих или примљених аванса у пореском периоду, и с тим у вези дајемо одговор са аспекта Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01 … 112/15 – у даљем тексту: Закон):

Према одредби члана 59. став 1. Закона, трансферном ценом сматра се цена настала у вези са трансакцијама средствима или стварањем обавеза међу повезаним лицима.

Обвезник је дужан да трансакције из члана 59. став 1. овог закона посебно прикаже у свом пореском билансу (члан 60. став 1. Закона).

У складу са чланом 60. став 3. Закона, обвезникје дужан да уз порески биланс приложи документацију у оквиру које и на начин који пропише министар финансија, заједно са трансакцијама из члана 59. став 1. овог закона и ст. 1. и 2. овог члана, посебно приказује вредност истих трансакција по ценама које би се оствариле на тржишту таквих или сличних трансакција да се није радило о повезаним лицима (принцип „ван дохвата руке“).

Сходно члану 60. став 5. Закона, у случају да се обвезникова трансферна цена по основу трансакције са појединачним повезаним лицем разликује од цене те трансакције утврђене применом принципа „ван дохвата руке“, он је дужан да у пореску основицу укључи:

1)   износ позитивне разлике између прихода по основу трансакције по цени утврђеној применом принципа „ван дохвата руке“ и прихода по основу те трансакције по трансферној цени, или

2)   износ позитивне разлике између расхода по основу те трансакције по трансферној цени и расхода по основу те трансакције по цени утврђеној применом принципа „ван дохвата руке“.

Сагласно одредби члана 2. став 3. Правилника о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке“ примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима („Службени гласник РС“, бр. 61/13 и 8/14), у даљем тексту: Правилник) извештај у скраћеном облику из става 1. овог члана, обвезник може да поднесе за трансакције са повезаним лицима, осим за зајмове и кредите, које испуњавају један од следећа два услова:

1)   да је трансакција са повезаним лицем једнократна у години за коју се подноси порески биланс и да њена вредност није већа од вредности промета за коју је законом који уређује порез на додату вредност прописана обавеза евидентирања за порез на додату вредност;

2)   да укупна вредност трансакција са једним повезаним лицем у току године за коју се подноси порески биланс није већа од вредности промета за коју је законом који уређује порез на додату вредност прописана обавеза евидентирања за порез на додату вредност.

У смислу наведеног, мишљења смо да се код утврђивања вредности трансакције, односно укупне вредности трансакција са једним повезаним лицем у циљу утврђивања испуњености услова за подношење извештаја у скраћеном облику, вредност трансакције са повезаним лицем утврђује у вредности те трансакције без ПДВ-а, при чему се (у укупну вредност трансакција са повезаним лицем) не укључује вредност датих, односно примљених аванса, сходно члану 2. став 3. Правилника.

Поделите: