Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama
(važi do 30.12.2021.)

„Službeni glasnik RS“, broj 69/2021

 

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama.

Član 2.

Elektronske fakture izdate u okviru transakcija koje uključuju dužnika koji je subjekt javnog sektora koji ima više nivoa saglasnosti i koji ne poseduje svoj sistem ili deo sistema za upravljanje fakturama mogu da se primaju preko sistema za upravljanje fakturama koji predstavlja veb aplikaciju koju uspostavlja i kojom upravlja odgovarajuća služba Vlade.

Registracija za pristup i korišćenje sistema za upravljanje fakturama vrši se u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS”, broj 44/21 – u daljem tekstu: Zakon) i internim tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu (u daljem tekstu: interno tehničko uputstvo).

Prijava na sistem za upravljanje fakturama vrši se preko veb portala – Sistem za upravljanje fakturama najmanje šemom srednjeg nivoa pouzdanosti elektronske identifikacije.

Član 3.

Prijem elektronskih faktura u sistemu za upravljanje fakturama, kao i ostalo upravljanje elektronskim fakturama primljenim preko ovog sistema vrši se posredstvom sistema elektronskih faktura koji je integrisan sa sistemom za upravljanje fakturama, a u skladu sa internim tehničkim uputstvom.

Integracija sistema elektronskih faktura i sistem za upravljanje fakturama naročito omogućava:

1) prijem elektronskih faktura u sistem za upravljanje fakturama i generisanje jedinstvenog identifikatora fakture;

2) pregled liste elektronskih faktura i pojedinačne elektronske fakture.

Svaka izmena u statusu elektronske fakture u sistemu za upravljanje fakturama se automatski prenosi u sistem elektronskih faktura. U slučaju neusaglašenosti podataka o statusu elektronske fakture, podatak o statusu elektronske fakture iz sistema elektronskih faktura će se smatrati verodostojnim.

Član 4.

Da bi elektronska faktura bila primljena u sistem za upravljanje fakturama, neophodno je da bude obezbeđen jedinstveni broj korisnika javnih sredstava za dužnika, kao i da elektronska faktura sadrži sledeće podatke:

1) broj elektronske fakture;

2) datum izdavanja elektronske fakture;

3) broj ugovora;

4) ukupan iznos elektronske fakture.

Član 5.

Sistem za upravljanje fakturama sadrži podatke o:

1) elektronskim fakturama, i to:

– naziv i jedinstveni broj korisnika javnih sredstava za dužnika,

– broj elektronske fakture,

– datum izdavanja elektronske fakture,

– ukupan iznos elektronske fakture,

– komentar poverioca, odnosno dužnika;

2) poveriocima i dužnicima, i to:

– jedinstveni broj korisnika javnih sredstava ukoliko je poverilac, odnosno dužnik korisnik javnih sredstava,

– naziv,

– matični broj,

– poreski identifikacioni broj,

– adresa elektronske pošte.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Podelite: