Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ
(važi do 13.08.2021.)

„Službeni glasnik RS“, broj 107/2020

 

Uvodna odredba

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se cilj, uslovi i način sprovođenja, praćenje sprovođenja, izvršioci, trajanje i sredstva za realizaciju Programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ (u daljem tekstu: Program).

Cilj i uslovi sprovođenja Programa

Član 2.

Program se sprovodi s ciljem osposobljavanja za samostalan rad 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

Član 3.

Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru, upućivanjem javnog poziva za uključivanje u Program.

Prioritet za uključivanje u Program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja (opština).

Nacionalna služba za zapošljavanje u javnom pozivu bliže određuje uslove i kriterijume za uključivanje u Program nezaposlenih lica (u daljem tekstu: korisnik Programa) i poslodavaca.

Član 4.

Korisniku Programa sa srednjim obrazovanjem obezbediće se mesečna novčana naknada u iznosu od 20.000 dinara, a korisniku Programa sa visokim obrazovanjem u iznosu od 24.000 dinara, u trajanju od devet meseci.

Korisnik Programa ostvaruje pravo na uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obračun i isplatu novčane naknade korisnicima Programa i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, na mesečnom nivou.

Pored iznosa novčane naknade iz stava 1. ovog člana koji korisniku Programa isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje, poslodavac može korisniku Programa isplatiti dodatna sredstva.

Način sprovođenja Programa

Član 5.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa sprovođenjem Programa uređuju se ugovorom koji zaključuju Nacionalna služba za zapošljavanje, poslodavac i korisnik Programa.

Sredstva za realizaciju Programa

Član 6.

Sredstva za realizaciju ovog programa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije i transferišu Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Praćenje sprovođenja Programa

Član 7.

Sprovođenje Programa prati radna grupa koju obrazuje Vlada, a koju čine predstavnici Kabineta predsednika Vlade, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Nacionalne službe za zapošljavanje i Privredne komore Srbije.

Izvršioci

Član 8.

Nacionalna služba za zapošljavanje pripremiće, raspisati i sprovesti javni poziv za realizaciju Programa.

Za prijave poslodavaca, oglašavanje pozicija za osposobljavanje mladih za samostalan rad i prijave nezaposlenih lica uspostaviće se veb portal, uz podršku u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Stupanje na snagu

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Podelite: