Уредба о ограничењу висине цена нафтних деривата
(важи до 10.03.2022.)

„Службени гласник РС“, број 17/2022

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се износи највиших малопродајних цена нафтних деривата.

Члан 2.

Ова уредба примењује се на следеће нафтне деривате:

1) EVRO DIZEL;

2) EVRO PREMIJUM BMB 95.

На највишу малопродајну цену нафтних деривата из става 1. овог члана није дозвољено обрачунавати друге накнаде или друге трошкове који нису прописани овом уредбом или другим посебним прописима.

Квалитет и означавање нафтних деривата из става 1. овог члана уређени су Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 150/20 и 127/21).

Члан 3.

Највиша малопродајна цена утврђује се за један литар нафтних деривата из члана 2. став 1. ове уредбе.

Највиша малопродајна цена са порезом на додату вредност утврђује се за:

1) EVRO DIZEL, у износу од 179,00 динара за један литар;

2) EVRO PREMIJUM BMB 95, у износу од 171,00 динара за један литар.

Члан 4.

Привредни субјекти не смеју испоручивати производе из члана 2. ове уредбе у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци.

Члан 5.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама чл. 2–4. ове уредбе.

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 6.

Надзор над применом ове уредбе спроводи министарство надлежно за послове трговине.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а важи 30 дана од дана ступања на снагу.

Поделите: