Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte
(važi do 28.03.2024.)

„Službeni glasnik RS“, broj 6/2024

 

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena derivata nafte.

Član 2.

Ova uredba primenjuje se na sledeće derivate nafte:

1) EVRO DIZEL;

2) EVRO PREMIJUM BMB 95.

Na najvišu maloprodajnu cenu derivata nafte iz stava 1. ovog člana nije dozvoljeno obračunavati druge naknade ili druge troškove koji nisu propisani ovom uredbom ili drugim posebnim propisima.

Kvalitet i označavanje derivata nafte iz stava 1. ovog člana uređeni su Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Službeni glasnik RS”, broj 104/23).

Ova uredba se ne primenjuje na aditivirane derivate nafte iz stava 1. ovog člana, koje prilikom stavljanja u promet na tržište Republike Srbije mora da prati Izjava o dodatim aditivima za poboljšanje performansi goriva, u skladu sa pravilnikom iz stava 3. ovog člana.

Član 3.

Najviša maloprodajna cena utvrđuje se za jedan litar derivata nafte iz člana 2. stav 1. ove uredbe.

Najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost utvrđuje se za:

1) EVRO DIZEL, u iznosu prosečne veleprodajne cene derivata EVRO DIZEL na teritoriji Republike Srbije, uvećane za 13 dinara;

2) EVRO DIZEL namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, u iznosu od 179,00 dinara;

3) EVRO PREMIJUM BMB 95, u iznosu prosečne veleprodajne cene derivata EVRO PREMIJUM BMB 95 na teritoriji Republike Srbije, uvećane za 13 dinara.

Prosečne veleprodajne cene derivata EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95 na teritoriji Republike Srbije obračunava Ministarstvo rudarstva i energetike svakog petka i najkasnije do 13 časova dostavlja Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, do prestanka važenja ove uredbe.

Najviše maloprodajne cene derivata EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95 utvrđuje Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine svakog petka i objavljuje na zvaničnoj internet stranici najkasnije do 15 časova, do prestanka važenja ove uredbe.

Izuzetno, u slučajevima kada je petak državni ili verski praznik koji se u Republici Srbiji praznuje neradno, prosečna veleprodajna cena će se obračunavati, a najviša maloprodajna cena objavljivati prvog prethodnog radnog dana.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da maloprodajne cene derivata EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95, koje ne smeju da budu više od najviših maloprodajnih cena utvrđenih od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje način obračuna prosečne veleprodajne cene derivata nafte EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95.

Član 4.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, a koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe vršili isporuku derivata iz člana 3. stav 2. tač. 1) i 3) ove uredbe, u obavezi su da nastave da isporučuju derivate iz člana 3. stav 2. tač. 1) i 3) ove uredbe, utakanjem u pogonske rezervoare prevoznih sredstava i posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 60 litara.

Član 5.

Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad će na svojim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, staviti u promet derivat EVRO DIZEL po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru, utakanjem u pogonske rezervoare poljoprivrednih mašina i posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 100 litara po hektaru, za površine upisane u Registru poljoprivrednih gazdinstava na dan stupanja na snagu ove uredbe i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom do količina potrebnih za obradu, a najviše do 100 hektara.

Ostali privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava mogu, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, staviti u promet derivat EVRO DIZEL po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru, utakanjem u pogonske rezervoare poljoprivrednih mašina i posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 100 litara po hektaru, za površine upisane u Registru poljoprivrednih gazdinstava na dan stupanja na snagu ove uredbe i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom do količina potrebnih za obradu, a najviše do 100 hektara.

Površine iz st. 1. i 2. ovog člana ne obuhvataju površine obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, osim poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je uzeto u zakup na javnom nadmetanju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

Član 6.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama čl. 2–5. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 7.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovodi ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 8.

Cene derivata nafte na koje se primenjuje ova uredba, obračunate u skladu sa Uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte („Službeni glasnik RSˮ, br. 63/23, 71/23, 81/23, 93/23, 104/23, 107/23 i 119/23) i Pravilnikom o obračunu prosečne veleprodajne cene derivata nafte EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95 („Službeni glasnik RSˮ, broj 64/23) i važeće na dan stupanja na snagu ove uredbe, važiće do obračuna i objavljivanja novih cena 2. februara 2024. godine, u skladu sa ovom uredbom i propisom iz člana 3. stav 7. ove uredbe.

Član 9.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte („Službeni glasnik RSˮ, br. 63/23, 71/23, 81/23, 93/23, 104/23, 107/23 i 119/23).

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ i važi šest meseci od dana stupanja na snagu.

Podelite: