Објављен „Службени гласник РС“ број 6 од 26.1.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 12б ст. 1. и 2, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2023. године
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунaмa Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 6 од 26.1.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о условима издавања извода из базе података катастра непокретности и катастра инфраструктуре из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника, геодетских организација и посредника у промету и закупу непокретности
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о платама полицијских службеника
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Привременог органа општине Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела српско-северномакедонске Мешовите комисије за одређивање тачне локације за изградњу заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане и његове техничке параметре
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-431/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-495/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-510/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-545/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-549/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-436/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-434/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-433/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-432/2024
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Битољу, Република Северна Македонија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Акредитационог тела Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Акредитационог тела Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за квалификације за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалификације за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-629/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-635/2024
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 12б ст. 1. и 2, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунaмa Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
 • ПРАВИЛНИК о садржини годишњег извештаја о непосредном загађивању вода, изгледу обрасца и начину његовог достављања
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката
 • ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за енергетске трансформаторе
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о одобравању привременог боравка
 • ПРАВИЛНИК o издавању јединствене дозволе за привремени боравак и рад странца
 • ПРАВИЛНИК о подношењу захтева за стално настањењe електронским путем
 • ПРАВИЛНИК о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању цена материјала и других трошкова за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима DOO GAS BEČEJ
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о утврђивању садржине обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2023. године
 • ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: